Trwa ładowanie...
d319nxm
d319nxm
espi

RAFAKO - Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną od RAFAKO S.A. (2/2015)

RAFAKO - Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną od RAFAKO S.A. (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d319nxm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną od RAFAKO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (?Spółka? lub ?Rafako?) niniejszym informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku spółka E003B7 Sp. z o.o. (dalej ?SPV?) - podmiot w 100% zależny od Rafako - zawarła z UNISERV-PIECBUD Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach (dalej ?Podwykonawca?) umowę na wykonanie prac z przeznaczeniem dla bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II (dalej ?Umowa?) w związku z projektem na ?Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. (dalej ?Zamawiający?) ? Budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III ? Elektrownia II? (dalej ?Projekt Jaworzno?) realizowanym przez Rafako oraz SPV. Umowa została zawarta na następujących warunkach: 1. Podwykonawca zobowiązuje się wobec SPV wykonać zadania polegające na zaprojektowaniu, dostawie i montażu chłodni kominowej wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno
III ? Elektrownia II. 2. Wartość Umowy za realizację kompletnego zakresu przedmiotu Umowy wynosi 164.800.000 zł. netto. 3. Umowa stanowi, że łączny limit kar umownych naliczonych na jej podstawie nie może przekroczyć 25% wartości Umowy netto. 4. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania, szkoda przekroczy wartość naliczanych z tego tytułu kar umownych, to SPV ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. 5. Całkowita odpowiedzialność Podwykonawcy z tytułu odszkodowań, roszczeń i żądań nie przekroczy 100% wartości Umowy. Umowa wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody od: a) gwarantów tj. PKO BP S.A., BGK oraz PZU S.A. (dalej: ?Gwaranci?), b) Zamawiającego na akceptację treści przedmiotowej umowy, c) Rafako. Na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego, SPV uzyskała zgodę Rafako na zawarcie umowy. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy
Kapitałowej Rafako za ostatnie cztery kwartały. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAFAKO SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKO Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400 Racibórz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łąkowa 33
(ulica) (numer)
032 415 48 62 032 415 34 27
(telefon) (fax)
info@rafako.com.pl www.rafako.com.pl
(e-mail) (www)
6390001788 270217865
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Agnieszka Wasilewska?Semail Prezes Zarządu
2015-01-20 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319nxm

Podziel się opinią

Share
d319nxm
d319nxm