Trwa ładowanie...
d38yy97
d38yy97
espi

RANK PROGRESS S.A. - Podpisanie znaczącej umowy o generalne wykonawstwo (53/2013)

RANK PROGRESS S.A. - Podpisanie znaczącej umowy o generalne wykonawstwo (53/2013)
Share
d38yy97

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RANK PROGRESS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy o generalne wykonawstwo | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 13 września 2013 r. pomiędzy jednostką zależną Emitenta spółką Progress XX Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Zamawiający"), a spółką ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Wykonawca") została zawarta umowa o generalne wykonawstwo inwestycji obiektu handlowo-usługowego "Galeria Pilska" wraz z infrastrukturą techniczną w Pile (dalej: "Umowa"). Termin rozpoczęcia prac ustala się do 15 września 2013 r., natomiast ich zakończenie nastąpi do dnia 30 września 2014 r. Za zgodne z umową wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie 58.400.000 PLN. Umowa zawiera postanowienia umożliwiające naliczenie kar umownych, których łączna wartość nie może przekroczyć 10% całkowitego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy. Zastrzeżenie w Umowie nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kar
umownych. Jest to druga umowa o generalne wykonawstwo podpisana z Wykonawcą i jednocześnie jest to umowa o najwyższej wartości. Łączna wartość umów zawartych z ERBUD S.A. przez spółki Grupy Rank Progress wynosi 73.900.000 PLN i przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RANK PROGRESS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złotoryjska 63
(ulica) (numer)
(76) 746 77 71 (76) 746 77 70
(telefon) (fax)
sekretariat@rankprogress.pl www.rankprogress.pl
(e-mail) (www)
691-19-97-774 390576060
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38yy97

Podziel się opinią

Share
d38yy97
d38yy97