Trwa ładowanie...
d4m1i5r

RANK PROGRESS S.A. - Raport roczny R 2013

RANK PROGRESS S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d4m1i5r
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 17 097 17 704 4 060 4 242
Zysk na sprzedaży (4 650) (6 712) (1 104) (1 608)
Zysk na działalności operacyjnej (5 489) (1 418) (1 304) (340)
Zysk brutto (46 648) (32 601) (11 078) (7 811)
Zysk netto (36 418) (27 137) (8 648) (6 502)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (2 090) 7 583 (496) 1 817
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (34 074) (119 610) (8 092) (28 659)
Przepływy pienięzne z działalności finansowej 35 835 90 608 8 510 21 710
Przepływy pieniężne razem (329) (21 419) (78) (5 132)
STAN NA DZIEŃ 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Nieruchomości inwestycyjne 24 756 19 949 5 969 4 880
Aktywa razem 771 243 722 674 185 967 176 771
Zobowiązania długoterminowe 593 147 413 978 143 024 101 262
Zobowiązania krótkoterminowe 39 374 134 284 9 494 32 847
Kapitał własny 134 344 170 762 32 394 41 770
Kapitał zakładowy 3 718 3 718 897 910
Liczba akcji 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550
Przeliczenia na walutę EUR dokonano wg następujących zasad:- pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 31.12.2013r. kurs 1 EUR= 4,1472 PLN, a na 31.12.2012 r. kurs 1 EUR= 4,0882 PLN- pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. kurs 1 EUR= 4,2110 PLN, a za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. kurs 1 EUR= 4,1736 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Oświadczenie dot.wyboru biegłego-badanie SF Rank Progress.pdf
Oświadczenie dot.rzetelności sporządzenia SF Rank Progress.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Rank Progress za rok 2013.pdf
List Prezesa Zarządu Spółki Rank Progres- 2013 r..pdf
Sprawozdanie finansowe Rank Progress za rok 2013.pdf
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania SF 2013 Rank Progress SA.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4m1i5r

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Ustawy o Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | RANK PROGRESS S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Złotoryjska | | 63 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (76) 746 77 71 | | (76) 746 77 70 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@rankprogress.pl | | www.rankprogress.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 691-19-97-774 | | 390576060 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | 4AUDYT Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
2014-03-21 Dariusz Domszy Wiceprezes Zarządu Dariusz Domszy
2014-03-21 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4m1i5r

Podziel się opinią

Share
d4m1i5r
d4m1i5r