Trwa ładowanie...
d4ibic1

Raport ze spółek

Raport ze spółek.

Share
d4ibic1

GETIN

Getin Holding S.A. poinformował, że w dniu 20.09.2010 r. otrzymał od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie informację, iż w wyniku transakcji zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 15 września 2010 r., ING Otwarty Fundusz Emerytalny stał się posiadaczem akcji Emitenta, stanowiących powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.
Zgodnie z otrzymaną informacją, przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji Fundusz posiadał 35 193 621 akcji Emitenta, stanowiących 4,93% jego kapitału zakładowego i był uprawniony do 35 193 621 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 4,93% ogólnej liczby głosów.
ING PTE poinformował, że w dniu 20 września 2010 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 37 012 911 akcji Emitenta, co stanowi 5,19% jego kapitału zakładowego i uprawnia do 37 012 911 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 5,19% ogólnej liczby głosów.

*BM BPH *
Informacja, o zwiększeniu zaangażowania w akcje przez inwestora instytucjonalnego, może świadczyć o pozytywnych perspektywach rozwoju spółki w ocenie zarządzających. Komunikat ma pozytywna wymowę, a zatem powinien wpłynąć na lepsze od rynku kształtowanie się kursu akcji na GPW.

EMPERIA

Zarząd spółki podał do publicznej wiadomości wieloletnią prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emperia Holding SA na lata 2010-2012.
Jak poinformowano, na podstawie analizy trendów rynkowych w branży FMCG, przeglądu struktury operacyjnej GK oraz oceny zasobów wewnętrznych i kompetencji, spółka podjęła decyzję o wyodrębnieniu trzech podstawowych, dywizji biznesowych grupy, którymi będą:
• grupa specjalizująca się w działalności dystrybucyjnej (grupa dystrybucyjna Tradis)
• podmiot koncentrujący się wyłącznie na działalności supermarketowej (sieć Stokrotka/Delima),
• spółka zajmująca się zarządzaniem portfelem nieruchomości oraz inwestycjami developerskimi.
Elementem nowej strategii grupy Emperia Holding jest upublicznienie grupy dystrybucyjnej Tradis w połowie 2011 r. oraz sieci supermarketów Stokrotka/Delima w połowie 2013 r.
Spółka przekazała również prognozę zysku netto na jedną akcję (EPS) oraz wielkość planowanej dywidendy na akcję (DPS) wypłacanej przez Spółkę za lata 2010, 2011 i 2012. EPS za 2010 r. ma wynieść 5,93 zł, za 2011 r. 8,89 zł a za 2012 r. 11,41 zł, natomiast DPS odpowiednio 2,37 zł, 3,56 zł oraz 4,56 zł.
BM BPH
Publikacja nowej strategii GK spółki oraz prognoz wyników finansowych stanowi element obrony spółki przed próbą przejęcia przez konkurencyjny Eurocash i zwiększenia atrakcyjności spółki w oczach akcjonariuszy spółki, zwłaszcza akcjonariuszy instytucjonalnych, którzy ze względu na wysoki free float mogą mieć decydujący głos w rozpoczętej rywalizacji o przyszły kształt GK Emperii (przede wszystkim zadecydować o przegłosowaniu przez NWZA planowanego przez zarząd buy-backu). Przedstawiona przez zarząd spółki prognoza wyników w naszej opinii jest ambitna. Uwagę zwraca zwłaszcza wysoka dynamika wyników w roku 2011 (przychody + 18,3%, zysk netto + 50,6%) oraz wysoki wzrost marży na poziomie wyniku netto. Pozytywnie należy ocenić propozycję upublicznienia segmentu dystrybucyjnego oraz detalicznego.

AGORA

20.09 Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) poinformował, że w dniu 20 września 2010 roku powziął informację o zmniejszeniu posiadanego przez BZ WBK AIB Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwane dalej BZ WBK), udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Agory S.A. BZ WBK zawiadomił Spółkę, że w wyniku przeprowadzonych transakcji sprzedaży akcji Spółki w dniu 14 września 2010 roku, klienci BZ WBK, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie (klienci BZ WBK) stali się posiadaczami akcji w liczbie powodującej spadek udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Agory S.A. o więcej niż 2%. W ostatnim zawiadomieniu BZ WBK informował Spółkę o posiadaniu przez swoich klientów 27,70% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Agory S.A.
Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK posiadali 17.634.333 akcji Spółki, co stanowiło 34,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 17.634.333 głosów, co stanowiło 25,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W dniu 14 września 2010 roku, klienci BZ WBK posiadali 17.213.453 akcji Spółki, co stanowi 33,79% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 17.213.453 głosów, co stanowi 25,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. (pełna treść komunikatu: www.gpwinfostrefa.pl)

d4ibic1

BM BPH
Zmniejszenie udziału w KZ spółki oraz ogólnej liczbie głosów na WZA przez inwestora finansowego jest niekorzystną informacją i może świadczyć o pogorszeniu postrzegania perspektyw spółki przez akcjonariusza instytucjonalnego. BZ WBK AIB AM jest jednym z dwóch akcjonariuszy instytucjonalnych spółki, który posiada powyżej 5% udziału na WZA spółki. Komunikat podany przez spółkę może przyczynić się do słabszego od rynku zachowania kursu akcji spółki.

PETROLINVEST Petrolinvest zawarł ze spółką Yukola przedwstępną umowę nabycia 50 proc. akcji w spółce Open Stock Company "Bogorodsknieft" z siedzibą w Saratowie, będącej właścicielem licencji dającej prawo do użytkowania złóż kopalin, poszukiwania oraz eksploatacji ropy naftowej ze złóż Bogorodskie i Nikolskie oraz struktury Radużnaja położonych na terenie Federacji Rosyjskiej. Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce wyłączności na prowadzenie negocjacji w celu finalizacji zakupu 50 proc. akcji w Bogorodsknieft, w tym dokończenie do końca 2010 roku kompleksowego due diligence obejmującego m.in. aspekty korporacyjne, prawne oraz finansowe. Due dillugence w zakresie posiadanych i eksploatowanych przez Bogorodsknieft zasobów ropy naftowej zostało już przez Spółkę przeprowadzone. Bogorodsknieft wydobywa obecnie ropę naftową ze złóż Bogorodskie i Nikolskie. Łączne udokumentowane i potwierdzone zasoby ropy naftowej obu tych złóż wynoszą około 45 mln baryłek. Na obszarze licencji należącej do firmy znajdują się
również struktury, których zasoby perspektywiczne, oceniane są dodatkowo na około 20 mln baryłek. Proces zagospodarowania głównego horyzontu pierwszego ze złóż w celu prowadzenia obecnie eksploatacji ropy został już zakończony, a w przypadku drugiego złoża rozpoczęty w 2010 roku.

d4ibic1

Podziel się opinią

Share
d4ibic1
d4ibic1