Trwa ładowanie...
d2gsihe

RAWLPLUG - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

RAWLPLUG - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d2gsihe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 619 716 636 449 147 166 152 494
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 044 24 965 7 135 5 982
Zysk (strata) brutto 15 894 11 722 3 774 2 809
Zysk (strata) netto 13 129 9 399 3 118 2 252
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9 383 5 967 2 228 1 430
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 465 61 844 12 459 14 818
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 24 722) ( 47 543) ( 5 871) ( 11 391)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 31 002) ( 21 487) ( 7 362) ( 5 148)
Przepływy pieniężne netto, razem ( 3 258) ( 7 185) ( 774) ( 1 722)
Średnia ważona liczba akcji 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,29 0,32 0,07 0,08
Aktywa razem 750 583 727 005 180 985 177 830
Zobowiązania długoterminowe 58 165 53 764 14 025 13 151
Zobowiązania krótkoterminowe 325 273 316 666 78 432 77 458
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 347 614 337 138 83 819 82 466
Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 851 7 964
Liczba akcji na dzień bilansowy 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,68 10,35 2,57 2,53
Dane 'za okres' przedstawiają dane narastająco za okresy 1.01-31.12.2013 oraz 1.01-31.12.2012. Dane 'na dzień' przedstawiają dane na dzień 31.12.2013 oraz 31.12.2012.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
list Prezesa - SA-RS 2013.pdf List Prezesa Grupa RAWLPLUG S.A. SA-RS 2013
SA-RS 2013 (w).pdf Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy RAWLPLUG S.A. SA-RS 2013
Informacja dodatkowa SA-RS 2013 Grupa Rawlplug.pdf Informacja dodatkowa Grupy RAWLPLUG S.A. SA-RS 2013
Sprawozdanie Zarządu SA-RS 2013 Grupa Rawlplug.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy RAWLPLUG S.A. SA-RS 2013
GKSA 2013 BSSF MSSF EMITENT OPN PL GTF.pdf Opinia audytora o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy RAWLPLUG S.A. za 2013 rok
GKSA 2013 BSSF MSSF EMITENT RAP PL GTF.pdf Raport audytora z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy RAWLPLUG S.A. za 2013 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2gsihe

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | RAWLPLUG S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAWLPLUG | | Metalowy | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 51-416 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kwidzyńska | | 6 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 71 32 60 100 | | 71 37 26 111 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@rawlplug.com | | www.rawlplug.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 895-16-87-880 | | 932098397 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-18 Radosław Koelner Prezes Zarządu
2014-03-18 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds. Finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-18 Anna Piotrowska Kus Głowna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2gsihe

Podziel się opinią

Share
d2gsihe
d2gsihe