Trwa ładowanie...
di85q4k
espi

REDWOOD Holding S.A. - Raport roczny R 2014

REDWOOD Holding S.A. - Raport roczny R 2014
Share
di85q4k
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 955 8 852 1 899 2 102
Koszt własny sprzedaży 2 401 5 573 1
Zysk (strata) na sprzedaży (1 852) (2 955) (442) (702)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 739) 3 109 (654) 738
Zysk (strata) brutto (1 584) 3 067 (378) 728
Zysk (strata) netto (1 013) 2 801 (242) 665
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) (0,40) 1,10 (0,09) 0,26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 616) 2 612 (1 102) 620
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (514) (6 081) (123) (1 444)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 119 2 112 1 222 502
Aktywa razem 107 840 103 419 25 301 24 937
Zobowiązania razem 30 592 25 375 7 177 6 119
Zobowiązania krótkoterminowe 23 339 16 750 5 476 4 039
Kapitał własny 77 248 78 044 18 124 18 818
Kapitał podstawowy 51 000 51 000 11 965 12 297
Liczba akcji w sztukach 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 30,29 30,61 7,11 7,38
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Redwood Holding 2014.pdf Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Redwood Holding 2014
Jednostkowe roczne sprawozdanie Zarządu Redwood Holding 2014.pdf Jednostkowe roczne sprawozdanie Zarządu Redwood Holding 2014
Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Redwood Holding S.A..pdf Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Redwood Holding S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-23
REDWOOD Holding SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
REDWOOD Holding S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
92-312 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Papiernicza 7
(ulica) (numer)
042 677-77-77 042 677-78-41
(telefon) (fax)
sekretariat@cx.pl www.redwood-holding.com
(e-mail) (www)
7282610226 100180654
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
di85q4k

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Michał Nowacki Prezes Zarządu
2015-03-23 Adam Mizerski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Agnieszka Matusiak Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

di85q4k

Podziel się opinią

Share
di85q4k
di85q4k