Trwa ładowanie...
d3zmpgp

RESBUD - Raport roczny R 2013

RESBUD - Raport roczny R 2013

Share
d3zmpgp
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 363 5 237 86 1 255
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (77) (5 547) (18) (1 329)
Zysk (strata) brutto 1 990 (5 686) 473 (1 362)
Zysk (strata) netto 1 411 (6 430) 335 (1 541)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (460) (3 278) (109) (785)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 (4 886) 3 (1 171)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 110 8 669 26 2 077
Przepływy pieniężne netto, razem (344) 505 (82) 121
Aktywa razem 12 047 10 821 2 905 2 647
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 254 4 450 1 026 1 088
Zobowiązania długoterminowe 734 146 177 36
Zobowiązania krótkoterminowe 3 520 4 304 849 1 053
Kapitał własny 7 793 6 371 1 879 1 558
Kapitał zakładowy 4 256 4 254 1 026 1 041
Liczba akcji (w szt.) 2 474 500 2 473 000 2 474 500 2 473 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,57 (2,58) 0,14 (0,63)
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,56 (2,58) 0,13 (0,63)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,15 2,58 0,76 0,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,09 2,58 0,75 0,63
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RESBUD SPRAWOZDANIEFINANSOWEWRAZZINFORMACJĄDODATKOWĄZA2013ROK.pdf
SPRAWOZDANIEZARZĄDUZA2013ROK (2)_ Resbud.pdf
oświadczenie sprawozdanie Resbud.pdf
oświadczenie biegły Resbud.pdf
list Zarządu Resbud.pdf
Opinia i Raport Resbud 2013.pdf
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego - 2013.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3zmpgp

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESBUD | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Padlewskiego | | 18 c | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 0-17 8622448 | | 0-17 8623 995 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | resbud@resbud.pl | | www.resbud.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 813-02-67-303 | | 690294174 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Polinvest- Audit Sp.zo.o. ul.Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jolanta Gałuszka Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3zmpgp

Podziel się opinią

Share
d3zmpgp
d3zmpgp