Trwa ładowanie...
d18stvt

Resort infrastruktury zatwierdził Strategię ZIT w woj. śląskim

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na realizację ZiT w tym subregionie trafi ponad 3 mld zł.

Share
d18stvt

Jest to pierwsza pozytywnie zaopiniowana Strategia ZIT w kraju - podał w poniedziałek Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są narzędziem rozwoju terytorialnego, które po raz pierwszy będzie wdrażane w aktualnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i powiązanych z nimi obszarów mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, na poziomie poszczególnych województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Aby finansowanie ZIT było możliwe, konieczne jest przygotowanie przez sformalizowane partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego Strategii ZIT. Dokument ten musi być zgodny z Umową Partnerstwa zawartą pomiędzy Polską a Unią Europejską oraz pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz urząd marszałkowski z danego województwa.

W Polsce powołanych zostało 17 Związków ZIT oraz 7 Związków ZIT subregionalnych. Każdy z nich odpowiadać będzie za koordynację inwestycji terytorialnych na obszarze, który obejmuje swoim zasięgiem, pełniąc jednocześnie rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu danego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach ZIT.

d18stvt

Największym ZIT-em zarówno pod względem powierzchni jak i wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację ZIT (ponad 3 mld zł) jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. I to właśnie jego Strategia ZIT została jako pierwsza zatwierdzona pozytywnie.

Prace nad przygotowaniem Strategii ZIT rozpoczęły się w 2013 r., przy udziale przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu. Dzięki nim można było zidentyfikować lokalne potencjały i potrzeby - mówią przedstawiciele Związku.

"Kwota ponad 3 miliardów zł, którą dysponujemy na realizację ZIT w naszym subregionie, zostanie rozdzielona na projekty z zakresu: konkurencyjności MŚP, efektywności energetycznej, OZE, gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, rewitalizacji oraz infrastruktury społecznej i zdrowotnej, infrastruktury edukacyjnej, regionalnego rynku pracy, regionalnych kadr gospodarki opartej na wiedzy, włączenia społecznego oraz wzmocnienia potencjału edukacyjnego" - powiedział dyrektor Biura Związku Mariusz Śpiewok.

Pierwsze nabory wniosków w ramach ZIT są już ogłoszone, a do końca roku ogłoszone zostaną kolejne. Wszystkie zgłaszane projekty w tych naborach będą oceniane także pod kątem zgodności ze Strategią ZIT. Muszą zatem wpisywać się w cele zdiagnozowane w tym dokumencie.

d18stvt

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jest stowarzyszeniem gmin i powiatów, powołanym w listopadzie 2013 r. Jest największym z czterech subregionów w województwie śląskim. W jego obrębie znajduje 81 jednostek samorządu terytorialnego. Do zadań Związku należy m. in. pełnienie funkcji Związku ZIT w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

d18stvt

Podziel się opinią

Share
d18stvt
d18stvt