Trwa ładowanie...
d2u0y3j
d2u0y3j
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zmiana treści statutu ROBYG S.A. (23/2015)

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zmiana treści statutu ROBYG S.A. (23/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u0y3j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Zmiana treści statutu ROBYG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym informuję, że w związku z zarejestrowaniem z dniem 26 lutego 2015 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 1.000.000 akcji serii G Spółki objętych przez posiadaczy warrantów serii E zgodnie z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany statutu Spółki z późn. zm. (?Uchwała?) oraz regulaminem programu motywacyjnego Grupy kapitałowej Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 26 lutego 2015, Zarząd Spółki w dniu 2 marca 2015 roku złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu rzeczywistej wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz o dookreśleniu treści § 7 ust. 1 statutu Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki nastąpiło z kwoty 26.209.200,00 złotych do kwoty 26.309.200,00 złotych poprzez emisję 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki w wartości nominalnej 0,10 zł każda. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba akcji oraz głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 263.092.000. Jednocześnie statut Spółki został zmieniony w.w. oświadczeniem Zarządu w następujący sposób: Dotychczasowe brzmienie zdania pierwszego § 7 ust. 1 statutu Spółki: ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.209.200,00 (dwadzieścia sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) i dzieli się na: (?)? Nowe brzmienie zdania pierwszego § 7 ust. 1 statutu Spółki: ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.309.200,00 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) i dzieli się na: (?)? Dotychczasowe brzmienie ostatniego tiret § 7 ust. 1 statutu Spółki: ?- 4.702.000 (cztery miliony siedemset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Serii G
oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 4.702.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.? Nowe brzmienie ostatniego tiret § 7 ust. 1 statutu Spółki: ?- 5.702.000 (pięć milionów siedemset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Serii G oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 5.702.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.? Podstawa prawna: 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Rzeczypospolitej 1
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Artur Ceglarz Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u0y3j

Podziel się opinią

Share
d2u0y3j
d2u0y3j