Trwa ładowanie...
d1790g4
espi

ROBYG S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

ROBYG S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d1790g4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. sporządzonego za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.
Przychody ze sprzedaży 402 891 160 470 96 533 38 760
Zysk brutto ze sprzedaży 97 604 30 902 23 386 7 464
Zysk brutto z działalności operacyjnej 55 071 10 690 13 195 2 582
Zysk brutto 43 703 1 362 10 471 329
Zysk netto z działalności kontynuowanej 24 985 28 146 5 986 6 798
Zysk netto za rok obrotowy 24 985 28 146 5 986 6 798
Kapitał własny 522 902 545 245 127 905 123 448
Zobowiązania długoterminowe 249 247 304 404 60 967 68 920
Zobowiązania krótkoterminowe 438 686 366 816 107 305 83 050
Aktywa trwałe 382 838 338 388 93 645 76 614
Aktywa obrotowe 827 997 878 077 202 533 198 804
Suma aktywów 1 210 835 1 216 465 296 178 275 418
Wybrane dane finansowe prezentowane w powyższej tabeli przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:- pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł za 2012 - 4,1736 PLN/EUR; za 2011 - 4,1401 PLN/EUR.- pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 PLN/EUR, na dzień 31 grudnia 2011 roku - 4,4168 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PL 4q 2012 ROBYG SA IFRS conso FS.pdf Grupa Kapitałowa ROBYG S.A. skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za 2012
RSACONSSprawozdaniezdzialalnosciZarzadu2012_final.pdf Grupa Kapitałowa ROBYG S.A sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A
ośwadczenie_skonsolidowane.PDF Grupa Kapitałowa ROBYG S.A.oświadczenie zarządu
12 Robyg long form kons.pdf Grupa Kapitałowa ROBYG S.A. raport biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania
12 Robyg opinia kons.pdf Grupa Kapitałowa ROBYG S.A. opinia biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania
list_prezesa.PDF Grupa Kapitałowa ROBYG S.A. list Prezesa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-14
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d1790g4

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Zbigniew Okoński Eyal Keltsh Artur Ceglarz Prezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Danuta Staromłyńska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1790g4

Podziel się opinią

Share
d1790g4
d1790g4