Trwa ładowanie...
d4hksj4
espi

ROBYG S.A. - Ustanowienie hipoteki kaucyjnej na prawie użytkowania wieczystego gruntu ROBYG Marin...

ROBYG S.A. - Ustanowienie hipoteki kaucyjnej na prawie użytkowania wieczystego gruntu ROBYG Marina Tower Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z emisją obligacji na okaziciela serii B ROBYG S.A. (8/2011)
Share
d4hksj4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki kaucyjnej na prawie użytkowania wieczystego gruntu ROBYG Marina Tower Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z emisją obligacji na okaziciela serii B ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje o wpisaniu przez Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych hipoteki kaucyjnej do łącznej kwoty 25.008.000,00 zł na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 274/5, położoną w Gdańsku o powierzchni 1,0412 ha, dla której wskazany powyżej sąd prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00228831/1 i która znajduje się w użytkowaniu wieczystym ROBYG Marina Tower sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - będącą spółką zależną od Spółki ("ROBYG Marina Tower").Powyższa hipoteka została ustanowiona przez ROBYG Marina Tower w wykonaniu zobowiązania ROBYG Marina Tower wynikającego z umowy zawartej ze Spółką w dniu 4 listopada 2010 roku, zgodnie z którą ROBYG Marina Tower wyraziła zgodę na ustanowienie powyższej hipoteki oraz zobowiązała się nie ustanawiać dalszych hipotek na wskazanej powyżej nieruchomości. Hipoteka została ustanowiona aktem notarialnym w celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń obligatariuszy wynikających
z objętych przez nich obligacji na okaziciela serii B Spółki oraz odsetek należnych tym obligatariuszom. Umowa o ustanowienie powyższej hipoteki została zawarta do czasu spłaty przez Spółkę wszystkich zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii B Spółki.Łączna wartość wierzytelności zabezpieczonych hipoteką wynosi 20.000.000 zł wraz z odsetkami w wysokości 8,35% w skali roku, a zatem przekracza równowartość 1.000.000 euro przeliczoną zgodnie z wymogami Rozporządzenia, co skutkuje obowiązkiem opublikowania niniejszego raportu bieżącego. Wartość księgowa nieruchomości obciążonej hipoteką wskazana w księgach rachunkowych ROBYG Marina Tower wynosi 60.850.501,23 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Zbigniew OkońskiEyal Keltsh Prezes Zarządu ROBYG S.A.Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hksj4

Podziel się opinią

Share
d4hksj4
d4hksj4