Trwa ładowanie...
d2nctn8

RONSON EUROPE N.V. - Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta (20/2014)

RONSON EUROPE N.V. - Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta (20/2014)

Share
d2nctn8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej ? informacje bieżące i okresowe w związku z § 5 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z 15 listopada 2014 r., Zarząd spółki Ronson Europe N.V. (?Emitent?) informuje, że w dniu 24 listopada 2014 r. powziął wiadomość o wykreśleniu z księgi wieczystej nr WA4M/00156804/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych dla niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 20 położoną przy ulicy Jana Kazimierza w Warszawie, wpisu hipoteki łącznej do wysokości 100.200.000 zł (słownie: sto milionów dwieście tysięcy złotych) ustanowionej w celu zabezpieczenia wyemitowanych w dniu 14
czerwca 2013 r. obligacji zwykłych serii C (?Hipoteka?). Wobec powyższego, zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 19/2014 z 15 listopada 2014 r., przedmiotem Hipoteki są nieruchomości wskazane w Załączniku nr 1 do warunków emisji obligacji serii C, w brzmieniu nadanym Aneksem nr 2, który został opublikowany raportem bieżącym nr 19/2014 z 15 listopada 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Subject: Change of the rights attached to series C bonds issued by the Issuer Legal basis: Article 56 section 1.2 of the Act on Public Offering – current and interim reports, in connection with §5, section 1.10 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2010 regarding current and interim reports published by issuers of securities, as well as the terms finding as equivalent the information required by law of the a non-member state. The Report: With reference to current report No. 19/2014 dated 15 November 2014, the management board of Ronson Europe N.V. (the “Issuer”) hereby announces that on 24 November 2014 it received notice of the deletion, from land and mortgage register KW No. WA4M/00156804/9 kept by the District Court for Warszawa-Mokotów, X Land and Mortgage Registry Division, of a joint mortgage established on plot of land No. 20 at Jana Kazimierza Street in Warsaw up to PLN 100,200,000 (one hundred million, two hundred thousand zlotys) (the “Mortgage”) to secure ordinary series
C bonds issued on 14 June 2013. In view of the foregoing, and in accordance with the information provided in current report No. 19/2014 dated 15 November 2014, the assets encumbered with the Mortgage are properties listed in Schedule No. 1 to the terms and conditions of the Series C Bonds, as amended by the Annex No. 2 which was published in current report No. 19/2014 dated 15 November 2014. | | |
| | | | |

d2nctn8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | + 48 22 823 97 98 | | +48 22 823 97 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mpilich@ronson.pl | | www.ronson.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | NL8181.32.061 | | 024416758 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Tomasz Łapiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nctn8

Podziel się opinią

Share
d2nctn8
d2nctn8