Trwa ładowanie...
d3bydld

ROPCZYCE - Ocena sytuacji spółki w 2013 roku (9/2014)

ROPCZYCE - Ocena sytuacji spółki w 2013 roku (9/2014)

Share
d3bydld

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ocena sytuacji spółki w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. informuje, że Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki za 2013 r. i podjęła uchwałę w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza podjęła uchwały, w których pozytywnie ocenia sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Spółki ZM "ROPCZYCE" S.A. za 2013 rok, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku. Swoją ocenę, Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki, systematycznego przeglądu kluczowych spraw dotyczących Spółki oraz informacji Zarządu i prowadzonych z Członkami Zarządu dyskusji na posiedzeniach Rady. Podstawę do sformułowania niniejszej opinii stanowi również opinie i raporty biegłego rewidenta ? audytora Spółki, dotyczące jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia efekty realizowanej przez Zarząd Spółki strategii dywersyfikacji produktowej, segmentowej i geograficznej sprzedaży, która przynosi systematyczny wzrost sprzedaży dla takich
branż jak przemysł cementowo-wapienniczy czy przemysł metali nieżelaznych oraz uniezależnia Spółkę od wahań koniunktury na wyjątkowo niestabilnym rynku hutnictwa żelaza i stali. Na pozytywną ocenę zasługuje utrzymujący się na poziomie powyżej 50% w całości sprzedaży, udział sprzedaży eksportowej. Działania na rynkach eksportowych, pomimo niestabilnej sytuacji, przyczyniają się do stałego wzmacniania pozycji konkurencyjnej Spółki. Zarząd inicjuje ponadto aktywne działania na nowych i perspektywicznych dla Spółki rynkach takich jak np. Ameryka Południowa, Azja czy Australia. W opinii Rady Nadzorczej bardzo znaczącym efektem realizowanej strategii marketingowej jest rozwój sprzedaży na rynku amerykańskim, zwłaszcza dla przemysłu miedziowego oraz dobrze zapowiadająca się współpraca z partnerami na rynku indyjskim. Należy zaznaczyć, że działalność gospodarcza Spółki w 2013 roku prowadzona była w warunkach utrzymującego się znacznego spowolnienia gospodarczego (w szczególności w Polsce oraz w strefie Euro), a
koniunktura na wiodących rynkach Europy nadal pozostawała na poziomie porównywalnym lub niższym niż w 2012 roku, co przekładało się bezpośrednio na sytuację na rynku materiałów ogniotrwałych przy nasilającej się jednocześnie konkurencji. ZM "ROPCZYCE" S.A. to obecnie Spółka sprzedająca swoje produkty na niemal wszystkich kontynentach do prawie 260 kontrahentów z ponad 40 krajów świata. Jest to także efekt polityki Zarządu w kierunku rozwoju innowacyjnych technologii umożliwiających oferowanie wysokiej jakości produktów, konkurencyjnych na rynkach światowych. W opinii Rady Nadzorczej, na podkreślenie zasługuje również fakt, że realizowane w Spółce innowacyjne projekty rozwojowe w tym trzy duże inwestycje są dofinansowane ze środków funduszy Unii Europejskiej Łączna kwota dofinansowania w latach 2013 ? 2015 wyniesie prawie 12 mln zł. Co prawda w 2013 roku dynamika przychodów ze sprzedaży Spółki była ujemna, co w głównej mierze związane było z niesprzyjającą koniunkturą gospodarczą w niektórych segmentach
rynku, to jednak poprzez świadome i celowe działania, udało się uzyskać istotne zwiększenie poziomów realizowanych marż handlowych oraz zysków. W ocenie Rady Nadzorczej, skupienie się Zarządu, w tych trudnych warunkach, na działaniach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego transakcji oraz umożliwiających koncentrację na jak najkorzystniejszych wynikach finansowych okazało się decyzją trafną. Spółka pod kierunkiem obecnego Zarządu wygenerowała bowiem w 2013 roku, zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 46 mln zł, w stosunku do 44 mln zł w roku 2012. Wskaźnik marży brutto na sprzedaży ukształtował się na poziomie 21,4% i był najwyższy, jaki zanotowano na przestrzeni ostatnich kilku lat. Było to możliwe dzięki zwiększaniu udziału sprzedaży wyrobów zaawansowanych technologicznie, wprowadzaniu efektywnych i innowacyjnych zmian technologicznych wpływających na wzrost konkurencyjności oraz optymalizacji kosztów wytworzenia. W ocenie wyników finansowych Spółki za 2013 rok, na szczególne podkreślenie
zasługuje istotny wzrost rentowności podstawowej działalności operacyjnej Spółki, który świadczy o dużej elastyczności w dostosowaniu się Spółki do dynamicznych zmian w otoczeniu gospodarczym. Zysk operacyjny Spółki EBIT ukształtował się na poziomie 18,6 mln zł i był wyższy niż w 2012 roku o ponad 18%. Wskaźnik rentowności operacyjnej EBIT osiągnął poziom 8,7% w porównaniu do 6,4% w roku 2012. Spółka wygenerowała zysk netto za 2013 roku na poziomie prawie 12 mln zł, tj. o prawie 12% wyższym niż w 2012 roku. W swojej opinii, Rada Nadzorcza pragnie podkreślić, że wielowymiarowe działania Zarządu dotyczyły również sfery gospodarowania zasobami Spółki i źródeł finansowania. Podkreślić należy zwłaszcza, działania Zarządu zmierzające do skutecznego zabezpieczania interesów Spółki i rozważne zarządzanie należnościami. Na szczególną uwagę zasługuje stabilny poziom finansowania zewnętrznego przy równoczesnym zwiększeniu jego trwałości, tj. zwiększenie udziału długoterminowych źródeł finansowania. Zasługa pracy
Zarządu jest, niezmienne postrzegania Spółki jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego, wywiązującego się zawsze terminowo ze swoich zobowiązań. W ocenie Rady Nadzorczej, w 2013 roku Zarząd podejmował działania, które przyniosły Spółce i Grupie wymierne efekty, zarówno w sferze rynkowej jak też organizacyjnej i finansowej. Spółka wraz z Grupą Kapitałową posiadają obecnie potencjał organizacyjny i finansowy umożliwiający dalszy wzrost wartości generowanego biznesu oraz umacniania swojej pozycji na rynku, nawet w warunkach niestabilnej koniunktury gospodarczej. W opinii Rady Nadzorczej działania podejmowane przez Zarząd, pomimo niestabilnej koniunktury, powinny zapewnić realizację optymalnej strategii oraz dalszy rozwój Spółki w przyszłości. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bydld

| | | ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROPCZYCE | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 39-100 | | Ropczyce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 017 2229222 | | 017 2218593 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@ropczyce.com.pl | | www.ropczyce.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 818-00-02-127 | | 690026060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bydld

Podziel się opinią

Share
d3bydld
d3bydld