Trwa ładowanie...
d1ma6vj
espi

ROPCZYCE - Projekty uchwał na ZWZA (11/2014)

ROPCZYCE - Projekty uchwał na ZWZA (11/2014)

Share
d1ma6vj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 kwietnia 2014 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00. Do pkt 4 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402? Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2013 rok. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2013 roku. 11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. 12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 13. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na IX kadencję i ustalenie zasad wynagradzania. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki. 15. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 5 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w
sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. ????????. 2. ?????????. 3. ?????????? § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 7 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 8 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., na które składa się: a)sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień
31 grudnia 2013r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 371 664 991,59 zł / słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy/, b)rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., który wykazuje zysk netto w kwocie 11 954 931,44 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze/, c)sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 12 135 441,19 zł /słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych dziewiętnaście groszy/, d/sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2013r. w kwocie 220 876 046,38 zł / słownie: dwieście dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści sześć złotych trzydzieści osiem groszy/,
e/sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 462 713, 83 zł / słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzynaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze, f)informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 9 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r., na które składa się: a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 368 582 609,38 zł /słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa
tysiące sześćset dziewięć złotych trzydzieści osiem groszy/, b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., który wykazuje zysk netto w kwocie 12 765 554,80 zł /słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy/, c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 12 941 928,69 zł /słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy/, d/sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 210 195 885,91 zł / słownie: dwieście dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy/, e/skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie stanu
środków pieniężnych o kwotę 3 419 878,21 zł / słownie: trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia jeden groszy/, f/informacja dodatkowa. Do pkt 10 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 11.954.931,44 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze/, w następujący sposób: a)kwotę 2.061.375,30 zł / słownie: dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy/ przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2013 rok; b)kwotę 9.893.556,14 zł / słownie: dziewięć milionów
osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych czternaście groszy/ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 1.Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszom spółki w dniu 30 kwietnia 2014 roku. 2.Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 14 maja 2014 roku. 3.Wartość dywidendy na jedną akcję ( 1 sztukę ) wynosi 0,45 zł (słownie : czterdzieści pięć groszy). § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 11 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: -Panu Józefowi Siwiec - za
okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 11 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: -Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 11 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: -Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 12 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, -Panu
Leonowi Marciniec- za okres od 1 stycznia 2013r. do 19 kwietnia 2013r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 12 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, -Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 19 kwiecień 2013r. do 31 grudnia 2013r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 12 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, -Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 12 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, -
Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 12 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, -Panu Grzegorzowi Ubysz- za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 12 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, -Panu Lesławowi Wojtas- za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 13 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 17.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na ?? osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 13 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów
Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana/Panią ?????????. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt ?.. porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki ustala się, co następuje: § 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na kwotę: ??????(słownie: ????????..) § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 14 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie
zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Artykuł 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: " Przedmiotem działalności Spółki jest: Produkcja wyrobów ogniotrwałych- 23.20.Z., Wytwarzanie energii elektrycznej- 35.11.Z, Przesyłanie energii elektrycznej- 35.12.Z, Dystrybucja energii elektrycznej- 35.13.Z, Handel energią elektryczną- 35.13.Z, Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych- 35.30.Z, Odzysk surowców z materiałów segregowanych-38.32.z, Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane- 42.99.Z, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju- 46.19.Z., transport drogowy towarów- 49.41.Z, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów- 52.10.B, Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy- 52.21.Z, Pozostała finansowa
działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ? PKD 64.99.Z., Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ? PKD 68.10.Z., Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ? PKD 68.20.Z., Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ? PKD 68.32.Z., Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe, PKD 69.20. Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 70.22.Z., Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne- 71.12.Z Pozostałe badania i analizy techniczne- 71.20.B Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych- 72.19.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- 74.10. Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- 74.90.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane ? PKD 77.39.Z.,
Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników- PKD 78.30.Z." § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ma6vj

| | | ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROPCZYCE | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 39-100 | | Ropczyce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 017 2229222 | | 017 2218593 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@ropczyce.com.pl | | www.ropczyce.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 818-00-02-127 | | 690026060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ma6vj

Podziel się opinią

Share
d1ma6vj
d1ma6vj