Trwa ładowanie...
d1peto5
espi

ROPCZYCE - Raport roczny R 2013

ROPCZYCE - Raport roczny R 2013

Share
d1peto5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 214 056 245 577 50 833 58 841
Koszt własny sprzedaży 168 183 201 417 39 939 48 260
Zysk( strata) na działalności operacyjnej 18 602 15 732 4 417 3 769
Zysk (strata) brutto 15 477 9 736 3 675 2 333
Zysk (strata) netto 11 955 10 712 2 839 2 567
Liczba udziałów/akcji w sztukach 4 580 834 4 580 834 4 580 834 4 580 834
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 2,61 2,34 0,62 0,56
Aktywa trwałe 221 586 196 939 53 430 48 173
Aktywa obrotowe 150 079 149 193 36 188 36 494
Kapitał własny 220 876 210 307 53 259 51 442
Zobowiązania długoterminowe 73 126 62 525 17 633 15 294
Zobowiązania krótkoterminowe 77 663 73 300 18 727 17 930
Wartośc księgowa na akcję (zł/euro) 48,22 45,91 11,63 11,23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 018 7 264 4 991 1 740
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 740 -10 503 -6 350 -2 517
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 184 -1 476 1 943 -354
Kurs EUR/PLN 2012 2013- dla danych bilansowych 4,0882 4,1472- dla danych rachunku zysków i strat 4,1736 4,2110Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącgo średnią artytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ZMRSAR2013LISTPREZESA.pdf ZMRSAR2013LISTPREZESA
ZMRSAR2013OPINIAIRAPORTBIEGLEGO.pdf ZMRSAR2013OPINIAIRAPORTBIEGŁEGO
ZMRSAR2013SPRAWOZDANIEFINANSOWE.pdf ZMRSAR2013SPRAWOZDANIEFINANSOWE
ZMRSAR2013SPRAWOZDANIEZ_DZIAŁALNOŚCI.pdf ZMRSAR2013SPRAWOZDANIEZ_DZIAŁALNOŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1peto5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-17 | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROPCZYCE | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 39-100 | | Ropczyce | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 017 2229222 | | 017 2218593 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@ropczyce.com.pl | | www.ropczyce.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 818-00-02-127 | | 690026060 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2014-03-17 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Marzena Wyka-Zelik p.o. Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1peto5

Podziel się opinią

Share
d1peto5
d1peto5