Trwa ładowanie...
d1kdav6

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Ustawa budżetowa na 2015 rok - to główny punkt dwudniowego posiedzenia Senatu, które rozpoczęło się w czwartek po godz. 9. Senatorowie zajmą się też m.in. ustawą o ochronie zwierząt, wykorzystywanych do celów naukowych.

Share
d1kdav6

W planie posiedzenia są też trzy inicjatywy legislacyjne Senatu - dwie dotyczą kodeksu rodzinnego, a jedna kodeksu wykroczeń.

Po rozpoczęciu posiedzenia senatorowie uczcili minutą ciszy zmarłych niedawno dwóch byłych senatorów - Mariana Kozłowskiego (senatora V kadencji) i Mariana Jurczyka (senatora IV kadencji).

Marszałek Bogdan Borusewicz wyraził też w imieniu swoim i Senatu współczucie dla narodu francuskiego w związku ze środowym zamachem na pismo "Charlie Hebdo". Przypomniał także zmarłego w środę pisarza i reżysera Tadeusza Konwickiego.

d1kdav6

Pierwszym punktem obrad jest ustawa budżetowa na 2015 rok, uchwalona w grudniu przez Sejm. Senacka komisja budżetowa zarekomendowała przyjęcie przez izbę pięciu poprawek, m.in. zakładających zmniejszenie o 20 mln zł środków na Polską Agencję Kosmiczną i przeznaczenie ich na inne cele, w tym polsko-ukraińską współpracę młodzieży. To modyfikacja poprawki - wspierającej PAK o 30 mln zł - jaką przyjął do budżetu Sejm.

Zgodnie propozycjami senatorów 4 mln zł z PAK miałyby być przeznaczone na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży, a 3 mln zł miałoby trafić na wydatki bieżące w części "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale "Archiwa". Pozostała kwota, czyli 13 mln zł, wróciłaby z PAK do Rezerwy ogólnej.

Senacka komisja poparła też poprawkę dotyczącą przesunięcia wewnątrz budżetu spraw zagranicznych. Chodzi o zmniejszenie o 3 mln 319 tys. zł wydatków na działalność informacyjną i kulturalną poza granicami kraju i przeznaczenie tych pieniędzy na działalność radiową i telewizyjną - wsparcie Telewizji Polonia.

Komisja poparła również poprawkę dotyczącą przesunięcia 21 mln 561 tys. zł wewnątrz budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Mówi ona o zmniejszeniu dotacji dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i przeznaczeniu tych pieniędzy na "Centralne wsparcie w Obronie Narodowej". Chodzi o tu o zwiększenie środków na zakupy materiałowe przez wojsko, m.in. amunicji.

d1kdav6

Zgodnie z uchwaloną w połowie grudnia ustawą budżetową deficyt w 2015 r. nie powinien przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody zaplanowano na 297 mld 252 mln 925 tys. zł (wobec 277 mld 782,2 mln zł zaplanowanych na br.), a wydatki na 343 mld 332 mln 925 tys. zł (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych na ten rok). Założono, że PKB wzrośnie o 3,4 proc., inflacja wyniesie 1,2 proc., a deficyt sektora finansów publicznych spadnie poniżej 2,8 proc. PKB.

W programie obrad Senatu jest także nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Zakłada ona m.in., że firmy dotknięte rosyjskim embargiem otrzymają rządowe wsparcie. Na pomoc dla nich ma być przeznaczone do 500 mln zł. Zmiany legislacyjne przewidujące wsparcie przedsiębiorców, którzy tracą przez rosyjskie embargo, zapowiadała premier Ewa Kopacz w swoim expose.

Senat ponownie zajmie się też własną nowelizacją ustawy o odpadach, którą w grudniu uchwalił Sejm. Ustawa dotyczy wprowadzenia obowiązku sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jako uzupełnienia wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Plany te będą podstawą wydawania środków unijnych i krajowych.

Z kolei nowelizacja ustawy o biopaliwach, która także jest w porządku obrad, wprowadza do ustawy zapisy europejskiej dyrektywy o promocji odnawialnych źródeł energii. Zmiany mają doprowadzić do zakończenia postępowania Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Ustawa zawiera techniczne zmiany w przepisach ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sprowadzają się one do zmian definicji, np. "uznanego systemu certyfikacji", "świadectwa" czy "poświadczenia" na takie, które gwarantują spełnienie kryteriów, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Komisje senackie zaproponowały do ustawy kilkanaście poprawek.

d1kdav6

Kompleksowe uregulowanie połowów ryb na Bałtyku i dostosowanie polskiego prawa do regulacji UE jest natomiast celem ustawy o rybołówstwie morskim, która również jest w porządku obrad Senatu.

Senatorowie mają także omówić nowelizację ustawy o organizacji rynku mleka, zmniejszającą ustawowe ograniczenia w dysponowaniu indywidualną kwotą mleczną. Nowe przepisy mają umożliwić lepsze wykorzystanie indywidualnych limitów i zminimalizować kary za nadprodukcję.

Z kolei nowa ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych dostosowuje polskie prawo do zapisów dyrektywy unijnej, uwzględniającej odkrycia dotyczące odczuwania i wyrażania przez zwierzęta bólu, cierpienia i stresu. Senatorowie proponują do ustawy szereg poprawek, z których niektóre zostały ostatnio skrytykowane przez minister nauki i szkolnictwa wyższego Lenę Kolarską-Bobińską. Przede wszystkim poprawka zakładająca, że w komisjach etycznych, wyrażających zgodę na doświadczenia na zwierzętach, będą dominować naukowcy-eksperymentatorzy. Według sejmowej wersji ustawy w komisjach tych połowę składu mieli stanowić działacze organizacji pozarządowych i obrońcy praw zwierząt.

W porządku obrad Senatu jest nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym. Zakłada m.in., iż PKP PLK będą mogły czasowo, bez konieczności wywłaszczenia, korzystać z nieruchomości niezbędnej do modernizacji czy przebudowy infrastruktury kolejowej.

d1kdav6

Senat po raz pierwszy na plenarnym posiedzeniu omówi też własne inicjatywy legislacyjne. Jedna z nich dotyczy nowelizacji kodeksu wykroczeń, zakładającej, że pomoc adwokata albo radcy prawnego ma przysługiwać nie tylko w sprawach karnych, ale także w sprawach o wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających.

Poza tym w porządku są dwa senackie projekty nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeden z nich zakłada, że nie trzeba będzie ograniczać praw rodzicielskich jednego z rodziców (np. przez przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem drugiemu rodzicowi), jeśli po rozwodzie nie porozumieją się oni między sobą w sprawie sposobu sprawowania opieki nad dziećmi. Według sprawozdawcy projektu, senatora Piotra Zientarskiego (PO), po wejściu tych przepisów sądy rodzinne nie będą mogły "interpretować dobra dziecka w kontekście preferowania wychowywania dziecka przez jedno z rodziców, z reguły przez matkę".

Druga senacka nowelizacja Kodeksu rodzinnego przewiduje m.in., że kuratorem małoletnich w postępowaniach karnych będą mogli być nie tylko adwokaci lub radcy prawni, ale także - jeśli sprawa nie będzie zbyt skomplikowana - przedstawiciele organizacji pozarządowych posiadający wyższe wykształcenie prawnicze.

d1kdav6

Podziel się opinią

Share
d1kdav6
d1kdav6