Trwa ładowanie...
d3eg1my

Rubicon Partners NFI SA - Zakończenie subskrypcji akcji serii G1 (51/2012)

Rubicon Partners NFI SA - Zakończenie subskrypcji akcji serii G1 (51/2012)

Share
d3eg1my

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii G1 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą: "Rubicon Partners",(dalej jako "Fundusz", "Spółka") stosowanie do treści § 33 rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości informacje, dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii G1, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w ramach subskrypcji prywatnej adresowanej do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D w wyniku czego posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D realizując swoje uprawnienia z tych warrantów objęli ogółem 31 000 000 akcji nowej emisji. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 listopada 2012 a zakończenie subskrypcji 6 grudnia 2012r; 2. Data przydziału akcji: 6 grudnia 2012r; 3.
Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 31 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G1; 4. Stopa redukcji zapisów na akcje Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła; 5. Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach subskrypcji prywatnej oferowanych i objętych było 31 000 000 akcje serii G1. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 31 000 000 akcji serii G1 poprzez zawarcie 7 umów z Inwestorami. 7. Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane wynosiła 0,30 PLN. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją. Zapisy zostały złożone przez siedem podmiotów posiadających osobowość prawną. 9. Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe. Przydzielone zostały papiery wartościowe siedmiu podmiotom posiadającymi osobowość prawną: 10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów ? Emitent nie
zawierał umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 9 300 000 PLN. 12. Łączne koszty akcji emisji serii G1 wynoszą 366 323,64 PLN a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty ? 36 323,64 PLN b) wynagrodzenie subemitentów ? 0 PLN c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 330 000,00 PLN d) promocja oferty ? 0 PLN Koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki emisyjnej powstałej w wyniku objęcia akcji po cenie wyższej od ich wartości nominalnej. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,0118 PLN. Jednocześnie spółka informuje, iż poza siedmioma podmiotami posiadającymi osobowość prawną nie ma innych posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D uprawnionych do objęcia akcji. Podstawa Prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

Podziel się opinią

Share
d3eg1my
d3eg1my