Trwa ładowanie...
dulsecl

Sąd umorzył postępowanie ws. upadłości Kerdos, wnioskowane przez spółkę

Warszawa, 29.12.2015 (ISBnews) - Sąd umorzył postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Kerdos Group z wniosku spółki, podał Kerdos.

Share
dulsecl

"W uzasadnieniu powyższego postanowienia sąd uznał, iż cofnięcie przez emitenta w dniu 27 listopada 2015 roku wniosku o upadłość było dopuszczalne w rozumieniu art. 203 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego i naprawczego, wobec czego postępowanie wywołane przedmiotowym wnioskiem należało umorzyć. Postanowienie stanie się prawomocne, jeżeli nie zostanie wniesione od niego zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec listopada Kerdos Group zdecydowała o wniesieniu o umorzenie postępowania i o wycofaniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Nowo powołany zarząd uważał, że mógł on "zostać złożony przedwcześnie, w złej wierze, mając na celu pokrzywdzenie wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych spółki".

Wniosek o ogłoszeniu upadłości został złożony 13 listopada 2015 r. przez zarząd, na kilka dni przed planowanym walnym zgromadzeniem spółki zwołanym z wniosku akcjonariusza mniejszościowego Romualda Aloisa Kalycioka z porządkiem obrad m.in. zmiany w składzie rady nadzorczej spółki oraz powołanie audytora do spraw szczególnych w związku z sytuacją w spółce (wyprzedaż pakietu akcji spółki posiadanego przez prezesa zarządu, zerwanie negocjacji w sprawie przejęcia Meng Drogerie + SA w Luksemburgu spółki prawa luksemburskiego), przypominała spółka.

dulsecl

18 listopada 2015 r. odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podczas którego dokonano zmian w składzie rady nadzorczej. Nowo powołana RN dokonała wyboru nowego składu zarządu w osobach Romuald Alois Kalyciok - prezes zarządu oraz Mariusz Kuciński - członek zarządu. Przed dniem odbycia NWZ, w dniu 17 listopada 2015 r. rezygnację z mandatu członka zarządu złożyła Jagna Stanecka. Podczas NWZ rezygnację z mandatu prezesa zarządu złożył Kamil Gerard Kliniewski.

"Nowy zarząd spółki niezwłocznie podjął działania mające na celu weryfikację stanu spółki w tym w szczególności zaistnienia stanu niewypłacalności spółki, będącego podstawą złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości. Przeprowadzona przez nowo powołany zarząd analiza samego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz dokumentacji dostępnej w siedzibie spółki prowadzi do konstatacji, iż mógł on zostać złożony przedwcześnie, w złej wierze, mając na celu pokrzywdzenie wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych spółki" - podano wtedy.

Podjęcie decyzji o wycofaniu wniosku o ogłoszenie upadłości było związane również z zawarciem 27 listopada 2015 r. porozumienia w przedmiocie restrukturyzacji zobowiązań wynikających z kredytu udzielonego Dayli Polska, którego poręczycielem jest spółka. Spółka wskazuje, że bezpośrednią podstawą złożenia przez poprzedni zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości było skierowanie do spółki żądania zaspokojenia roszczenia wynikającego z poręczenia przez wnioskodawcę za dług kredytowy Dayli Polska wobec ING Banku Śląskiego S.A.

Spółka wskazała, że traktowanie jako przesłanki niewypłacalności spółki braku spłaty jednej z rat przez Dayli Polska w wysokości ok. 600 tys. zł w połączeniu z realizacją uprawnień banku z tytułu poręczenia udzielonego przez spółkę nasuwa pytanie o możliwe celowe aranżowanie tych okoliczności przez uprzedni zarząd mające na celu wytworzenie pozornych przesłanek dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

dulsecl

W październiku br. Kerdos Group odwołał prognozę wyników finansowych na 2015 r. w związku z nieuzyskaniem finansowania na rozwój sieci sprzedaży w Polsce i w Luksemburgu. Zgodnie z opublikowaną pod koniec czerwca prognozą, Kerdos liczył na osiągnięcie skonsolidowanych przychody na poziomie 238 mln zł (wzrost o 8% r/r), skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej na poziomie 13 mln zł (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych), co oznaczałoby wzrost o 10% r/r. Planowany skonsolidowany wynik brutto (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) miał wynieść 8 mln zł.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą. Jest operatorem sieci Dayli w Polsce oraz Meng w Luksemburgu.

(ISBnews)

dulsecl

Podziel się opinią

Share
dulsecl
dulsecl