Trwa ładowanie...
d21ikxj

SANWIL HOLDING SA - Informacja o niestosowaniu wybranych zasad zawartych w zbiorze dobrych prakty...

SANWIL HOLDING SA - Informacja o niestosowaniu wybranych zasad zawartych w zbiorze dobrych praktyk spółek notowanych na GPW (7/2014)

Share
d21ikxj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SANWIL HOLDING SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o niestosowaniu wybranych zasad zawartych w zbiorze dobrych praktyk spółek notowanych na GPW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SANWIL HOLDING S.A. ( "Spółka") działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przekazuje informację o nie przyjęciu do stosowania niektórych zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 1. Część I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych; Zasada 5: "Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określeniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających Spółki powinny mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenia KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)." Spółka nie posiada na stałe uchwalonej polityki wynagrodzeń. Polityka płac jest kształtowana na dany rok
obrotowy przez Radę Nadzorczą (w stosunku do Członków Zarządu) oraz przez Zarząd w stosunku do pracowników Spółek jaki i osób na stale współpracujących z firmą w różnych formach zatrudnienia. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy są jawne i każdorazowo publikowane w giełdowych raportach rocznych. Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących jest w pełni powiązane z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji. Tym samym, Zarząd stoi na stanowisku, iż Spółka prowadzi przejrzystą politykę dotyczącą wynagrodzeń. W związku z dotychczasowymi doświadczeniami w tym zakresie Zarząd uważa, iż w obecnym etapie nie jest konieczne wprowadzenie odgórnych regulacji w formie uchwalonej polityki wynagrodzeń, opartej na zaleceniach Komisji Europejskiej z 2004 i 2009 roku. 2. Część I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych; Zasada 12: "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku
Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej." Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, Statut SANWIL HOLDING S.A. nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy czy też wypowiadania się podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. nie przewiduje ponadto oddawania głosów na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. W ocenie Spółki, wykorzystanie podczas obrad komunikacji elektronicznej grozi ryzykiem opóźnień w przekazywaniu informacji (np. w trakcie głosowań) czy nawet zerwania połączenia podczas przebiegu zgromadzenia (bez winy Spółki), co biorąc pod uwagę wagę wydarzenia jakim jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, może rodzić poważne i trudne do oszacowania konsekwencje natury prawnej. Spółka stoi na stanowisku, iż procedura odbywania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy SANWIL HOLDING S.A., zgodnie z przepisami wynikającymi z
Kodeksu Spółek Handlowych oraz rozporządzeń dotyczących obowiązków informacyjnych oraz regulacji KDPW, pozwalają w zupełności na uczestnictwo w zgromadzeniach wszystkich, zainteresowanych tym wydarzeniem akcjonariuszy (osobiście lub przez pełnomocnika). 3. Część II Dobre praktyki realizowane przez Zarządy Spółek Giełdowych; Zasada 2 "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1." Spółka odstąpiła od stosowania zasady ze względu na konieczność poniesienia znaczących kosztów, które nie będą adekwatne do potencjalnych korzyści, w szczególności wobec aktualnej struktury akcjonariatu Emitenta. 4. Cześć IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy; Zasada 10: "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na 1. transmisji obrad walnego w czasie rzeczywistym, 2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w ramach
której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad". Spółka zdecydowała, iż nie będzie odbywać bezpośrednich transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz nie będzie udostępniać narzędzi umożliwiających dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki nie ma obecnie konieczności wprowadzania takich rozwiązań technologicznych, co wynika z powodów opisanych szerzej w pkt. 2. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21ikxj

| | | SANWIL HOLDING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SANWIL HOLDING SA | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 81 444 64 80 | | 81 444 64 62 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | akcjonariat@sanwil.com | | www.holding.sanwil.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7950200697 | | 650021906 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Adam Buchajski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21ikxj

Podziel się opinią

Share
d21ikxj
d21ikxj