Trwa ładowanie...
d15i17x

SECO/WARWICK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

SECO/WARWICK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d15i17x
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 436 305 487 974 104 149 115 881
Koszt własny sprzedaży -333 732 -374 074 -79 664 -88 833
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 023 16 819 2 154 3 994
Zysk (strata) brutto 528 18 645 126 4 428
Zysk (strata) netto 90 15 221 21 3 615
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 251 9 514 7 221 2 259
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 702 -21 545 -4 464 -5 116
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 539 820 -845 195
Aktywa razem 520 857 484 094 122 201 116 728
Zobowiązania razem 255 680 223 927 59 986 53 995
W tym zobowiązania krótkoterminowe 207 425 173 761 48 665 41 898
Kapitał własny 265 177 260 167 62 215 62 733
Kapitał podstawowy 3 704 3 693 869 890
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 511 14 553 4 657 3 456
Koszt własny sprzedaży -18 119 -13 738 -4 325 -3 262
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 384 -9 310 -569 -1 890
Zysk (strata) brutto 5 901 14 930 1 409 3 866
Zysk (strata) netto 7 365 14 906 1 758 3 846
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 715 -168 -648 -40
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 886 -20 975 3 315 -4 981
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 965 7 178 -2 856 1 705
Aktywa razem 224 220 230 670 53 522 55 686
Zobowiązania razem 27 194 34 803 6 491 8 392
W tym zobowiązania krótkoterminowe 15 533 16 007 3 708 3 860
Kapitał własny 197 026 195 867 47 031 47 294
Kapitał podstawowy 3 704 3 693 884 890
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu 31.12.2014 EUR= 4,2623; 31.12.2013= 4,1472. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. W IV kwartale 2014 roku kurs ten wyniósł EUR= 4,1893; w IV kwartale roku 2013 kurs ten wyniósł EUR= 4,2110. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RK2014IV.pdf Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, informacje dodatkowe, pozostałe informację- IV kwartał 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i17x

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF/ | | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SECO/WARWICK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 66-200 | | Świebodzin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Sobieskiego | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 68) 38 20 500 | | (0 68) 38 20 555 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@secowarwick.com.pl | | www.secowarwick.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | PL9270100756 | | 970011679 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu
2015-03-02 Wojciech Modrzyk Wiceprezes Zarządu
2015-03-02 Jarosław Talerzak Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i17x

Podziel się opinią

Share
d15i17x
d15i17x