Trwa ładowanie...
d22jxh1

Sejm przyjął ustawę okołobudżetową

Ustawa okołobudżetowa, uzupełniająca projekt budżetu i służąca jego prawidłowej realizacji, została w piątek przyjęta przez Sejm głosami posłów PiS oraz Wolnych i Solidarnych. Przeciw przyjęciu ustawy opowiedziała się cała opozycja.

Share
d22jxh1

Za ustawą głosowało 228 posłów, przeciw było 198, wstrzymało się dwóch posłów niezrzeszonych.

Wcześniej Sejm głosami posłów PiS odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej o odrzuceniu projektu w całości.

"Zgłosiliśmy wniosek o odrzucenie tego projektu, bo to zły projekt. Jednym z argumentów, który dotychczas nie był podnoszony, to sprawa omijania ustaw i możliwości przeznaczania poza kontrolą Sejmu kwoty 300 mln zł na program modernizacyjny, który realizuje minister spraw wewnętrznych z budżetu MON bez kontroli Sejmu. 300 mln zł za plecami posłów to naruszenie albo specjalne warunki dotyczące zdejmowania pieniędzy na wojsko, ale także ustawy o finansach publicznych" - uzasadniała bezpośrednio przed głosowaniem wniosek PO posłanka tej partii Krystyna Skowrońska.

W trakcie debaty nad ustawą okołobudżetową i budżetową opozycja zarzucała rządowi, że "zabiera obywatelom pieniądze" i nie realizuje obietnic wyborczych. Podnoszono także m.in. zarzut utrzymania w przyszłym roku kwoty wolnej od podatku w obecnej wysokości.

d22jxh1

Andrzej Kosztowniak w imieniu PiS przekonywał natomiast, że ustawy okołobudżetowej nie da się rozpatrywać w oderwaniu od projektu budżetu. Wskazywał wówczas, że podstawą projektu jest polityka prorodzinna, a drugim filarem bezpieczeństwo. "Budżet ukierunkowany jest jednoznacznie na obywatela i rodzinę" - podkreślił. Ocenił, że budżet na 2017 r. jest z jednej strony optymistyczny, ale z drugiej realny i odpowiedzialny.

Sejm przyjął też w piątek do ustawy trzy poprawki zgłoszone przez PiS.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r., czyli ustawa okołobudżetowa, jest ściśle związana z przyjętym przez rząd projektem budżetu na przyszły rok. Wprowadza ona zmiany w kilku ustawach.

Wprowadzono m.in. przepis dotyczący umorzenia pożyczek udzielonych FUS przez Skarb Państwa na finansowanie świadczeń gwarantowanych przez państwo, których termin spłaty przypada na 31 marca 2017 r. Chodzi o 39 mld 151 mln 886 tys. zł. W uzasadnieniu do projektu ustawy napisano, że fundusz nie jest w stanie spłacić zapadających w marcu 2017 r. pożyczek. Zaznaczono, że umorzenie pozostanie bez wpływu na wynik sektora finansów publicznych i dług publiczny, będzie też neutralne z punktu widzenia stabilizującej reguły wydatkowej.

d22jxh1

Zamrożony ma być fundusz świadczeń socjalnych. W przypadku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podstawą naliczania odpisu będzie kwota w wysokości 2 tys. 917,14 zł.

Ustawa przewiduje, że 1 mld 32 mln 721 tys. zł z Funduszu Pracy zostanie przeznaczone na finansowanie staży podyplomowych i szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych. W 2017 r. staże te i szkolenia będą w całości finansowane z Funduszu Pracy.

Ustawa obejmuje też przepisy związane ze świadczeniami dla nauczycieli oraz pracowników uczelni publicznych. Zgodnie z nimi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2012 r. Przewidziano też, że wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych zostanie utrzymana, co do zasady, na poziomie roku 2013. W uczelniach, w których fundusz wynagrodzeń ulegnie zmniejszeniu z powodu ograniczenia zatrudnienia, odpisy będą dokonywane w niższej wysokości. Zastrzeżono ponadto, że wysokość odpisu przypadająca na jednego zatrudnionego nie będzie niższa, niż ustalona na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Ponadto ustawa zakłada, że składka związana z uczestnictwem w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej ma być finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

d22jxh1

Zgodnie z ustawą w 2017 r. nadal ma być zawieszony przepis ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który umożliwia dofinansowanie przez ministra ds. gospodarki działań związanych z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych.

W ustawie zaproponowano ponadto przesunięcie o jeden rok wzrostu poziomu dotacji celowej na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z oceny skutków regulacji wynika, że przewidziane w ustawie okołobudżetowej zmiany zmniejszą wydatki budżetu państwa o nieco ponad 2 mld zł.

Prace nad projektem samej ustawy budżetowej na 2017 r. trwają obecnie w Sejmie. Zgodnie z przyjętym przez rząd pod koniec września projektem ustawy budżetowej na 2017 r. przyszłoroczny deficyt ma być nie większy niż 59,3 mld zł. W projekcie zaplanowano dochody budżetu w wysokości 325,2 mld zł, a wydatki - 384,6 mld zł. Wzrost PKB (w ujęciu realnym) ma wynieść 3,6 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 5,0 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,7 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) - 5,5 proc.

Zdaniem rządu projekt budżetu na 2017 r. spełnia kryteria tzw. stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów (według metodyki unijnej) - niższego niż 3 proc. PKB. Prognozuje się, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,9 proc. PKB.

d22jxh1

Podziel się opinią

Share
d22jxh1
d22jxh1