Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

SELENA FM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

SELENA FM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Share
d31m8t7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 1 103 387 1 113 912 263 382 264 524
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 65 648 50 180 15 670 11 916
Zysk (strata) brutto 27 963 25 390 6 675 6 029
Zysk (strata) netto 20 793 20 343 4 963 4 831
Zysk (strata) netto przypadający udziałom kontrolującym 20 821 20 516 4 970 4 872
Całkowite dochody 26 036 21 618 6 215 5 134
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 26 029 21 783 6 213 5 173
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 385 65 605 7 253 15 579
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -42 635 -15 784 -10 177 -3 748
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 187 -21 063 -1 954 -5 002
Liczba akcji 22 834 000 22 834 000 22 834 000 22 834 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / euro/szt.) 0,91 0,90 0,22 0,21
Dane bilansowe wg stanu na dzień: 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Suma aktywów 731 513 731 275 171 624 176 330
Zobowiązania długoterminowe 128 896 99 198 30 241 23 919
Zobowiązania krótkoterminowe 194 467 243 565 45 625 58 730
Kapitał własny 408 150 388 512 95 758 93 681
Kapitał zakładowy 1 142 1 142 268 275
Wybrane dane finansowe z rocznego skonslidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r. pochodzą: - z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres I - XII 2014 oraz I - XII 2013 - ze sprawozdania z sytuacji finansowej wg stanu na 31.12.2014 oraz na 31.12.2013. Przeliczenie przedstawionych pozycji na EUR zostało dokonane wg następujących zasad: - pozycje I - X przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,1893 (za 2014 r.) i 4,2110 (za 2013 r.) - pozycje XIII - XVII przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,2623 (kurs na dzień 31.12.2014) i 4,1472 (kurs na dzień 31.12.2013)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa do akcjonariuszy 2014.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Selena FM za 2014 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 2014.pdf Sprawozdanie z działalności GK Selena FM za 2014 rok
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2014.pdf Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Selena FM za 2014 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2015-03-23
SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELENA FM S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-611 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strzegomska 2-4
(ulica) (numer)
071 78 38 210 071 78 38 291
(telefon) (fax)
selenafm@selena.com www.selena.com
(e-mail) (www)
884-00-30-013 890226440
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)
d31m8t7

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jarosław Michniuk Prezes Zarządu
2015-03-23 Krzysztof Kluza Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2015-03-23 Robert Konaszewski Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu
2015-03-23 Andrzej Feruga Członek Zarządu
2015-03-23 Marcin Macewicz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Agnieszka Rumczyk Dyrektor ds. Sprawozdawczości Finansowej i Podatków

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7