Trwa ładowanie...
d3e06ld
espi
03-12-2010 14:01

SELENA FM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzi...

SELENA FM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 30.12.2010 r. (15/2010)

d3e06ld
d3e06ld

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SELENA FM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 30.12.2010 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia?Fabrycznej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292032 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art.398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2010 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Strzegomska 2-4.Porządek obrad Zgromadzenia:1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Sporządzenie listy obecności.4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.5. Wybór komisji skrutacyjnej.6. Przyjęcie porządku obrad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki Selena FM S.A.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Selena FM S.A.9.
Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:1. Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 grudnia 2010 roku.2. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby, które:a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 14 grudnia 2010 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki lub są wpisani do księgi akcyjnej orazb) w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia a nie później niż do dnia 15 grudnia 2010 roku (włącznie) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.Zaleca się akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa i
zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW)
sporządzony na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 27, 28 i 29 grudnia 2010 roku, w godzinach od 8.30 do 16.30, w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres mailowy wz@selenafm.com lub faksem na numer 71/783 82 91. Żądanie powinno być
sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza, a w przypadku:a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi?należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej,b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi?należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika?należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna?kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław
lub na stronie internetowej Spółki po adresem www.selenafm.com w zakładce "Dla Inwestorów". Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.selenafm.com w zakładce "Dla Inwestorów".5. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 grudnia 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Projekt uchwały powinien zawierać uzasadnienie. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki:
wz@selenafm.comAkcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a w przypadku:a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi?załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi?potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika?dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna?kopię odpisu zwłaściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.6. Akcjonariusz lub
akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wz@selenafm.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zawierać uzasadnienie. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a w przypadku:a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi?załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi?potwierdzić
uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika?dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna?kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.7. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.8. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja akcjonariuszy z Selena FM S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej
wz@selenafm.com. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Selena FM S.A drogą elektroniczną powinny być przesłane w formacie PDF.9. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.selenafm.com w zakładce "Dla Inwestorów". Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wz@selenafm.com najpóźniej do dnia 29 grudnia 2010 r. do godz. 16.00. Do informacji o udzieleniu
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę, a w przypadku:a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi?kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi?potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.10. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NadzwyczajnymWalnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej?po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego
pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej?po okazaniu dowodu tożsamości.Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.W przypadku okazania kopii ww. dokumentów powinny być one potwierdzone notarialnie lub na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata.11. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.12. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.13. Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie od godziny 9.00 do godziny 10.00 w
dniu 30 grudnia 2010 roku.14. Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Selena FM S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e06ld

| | | SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SELENA FM S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-611 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Strzegomska | | 2-4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 78 38 210 | | 071 78 38 291 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | selenafm@selena.pl | | www.selenafm.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 884-00-30-013 | | 890226440 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Krzysztof Domarecki Prezes Zarządu
2010-12-03 Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e06ld
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3e06ld