Trwa ładowanie...
d3y115o
d3y115o
espi

Selvita S.A. - Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji O ... - EBI

Selvita S.A. - Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach (37/2014)
Share
d3y115o

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 37 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) informuje, że w dniu 10 grudnia 2014 r. na podstawie upoważnienia zawartego w § 3 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2014 r., podjął uchwałę z następującymi ustaleniami: 1. Ostateczna cena emisyjna akcji serii F ("Akcje Oferowane") oferowanych na podstawie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z publiczną ofertą akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji Emitenta serii B, C, D, E, F oraz praw do akcji serii F, została ustalona przez Zarząd Spółki na poziomie 10,30 zł (dziesięć złotych i trzydzieści groszy) za jedną Akcję Oferowaną. 2. Przedmiotem oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie Prospektu
będzie łącznie 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) Akcji Oferowanych. 3. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowanych jest 2.333.665 (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) Akcji Oferowanych. W Transzy Inwestorów Indywidualnych oferowanych jest 318.226 (trzysta osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) Akcji Oferowanych. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
Tomasz Nocuń Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y115o

Podziel się opinią

Share
d3y115o
d3y115o