Trwa ładowanie...
d187ori
espi

SERENITY S.A. - Rozszerzenie porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (11/2012)

SERENITY S.A. - Rozszerzenie porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (11/2012)
Share
d187ori

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERENITY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozszerzenie porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 4 Ustawy o ofercie - wniosek o przedłużenie terminu przekazania do publicznej wiadomości informacji okresowych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Serenity SA ("Spółka") informuje, iż dnia 05 kwietnia 2012 roku otrzymał wniosek od Pana Jana Marczyńskiego oraz od spółki BALTICON SA z siedzibą w Gdyni, reprezentowanych przez radcę prawnego Pana Tomasza Ejtiminowicza na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SERENITY S.A., które zostało zwołane na dzień 28 kwietnia 2012 roku, następujących punktów porządku obrad: 1. "Omówienie przyczyn i powodów dlaczego do dnia dzisiejszego akcje serii I Spółki wbrew umownemu zobowiązaniu nie zostały wprowadzone na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz najbliższych działań jakie w tym zakresie zamierza podjąć Zarząd Spółki ze wskazaniem konkretnych terminów poszczególnych kroków tego procesu. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji serii I Spółki na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w
konkretnym nieprzekraczalnym terminie. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych, o których mowa a w art. 84 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 09.185.1439 z póz. zm.) Ww. wniosek nie zawierał projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd SERENITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szafarnia 11 ("Spółka"), na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 kwietnia 2012 roku na godzinę 10.00 w w kancelarii notarialnej notariusza Zbigniewa Kundo w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 102, 80-244 Gdańsk. o punkty przewidujące: 1. Omówienie przyczyn i powodów nie wprowadzenia na rynek NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., akcji serii I Spółki, oraz omówienie najbliższych działań, które w tym zakresie zamierza podjąć Zarząd Spółki, ze wskazaniem konkretnych terminów poszczególnych kroków tego procesu. 2. Podjęcie chwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji serii I Spółki na rynek NewConnect w terminie do 31.12.2013 roku. 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych. Poniżej rozszerzony porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 6. Omówienie przyczyn i powodów nie wprowadzenia na rynek NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji serii I Spółki, oraz omówienie najbliższych działań, które w tym zakresie zamierza podjąć Zarząd Spółki, ze
wskazaniem konkretnych terminów poszczególnych kroków tego procesu. 7. Podjęcie chwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji serii I Spółki na rynek NewConnect w terminie do 31.12.2013 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych. 9. Zamknięcie obrad. Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu zostały opublikowane w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym nr 10/2012 z dnia 21 marca 2011 roku. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | SerenityWZAprojekt uchwał po uwzględnienieniu zmian w porządku obrad-1.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERENITY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SERENITY S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-755 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szafarnia 10
(ulica) (numer)
(58) 305 47 03 (58) 305 40 23
(telefon) (fax)
biuro@serenitysa.eu www.serenitysa.eu
(e-mail) (www)
583-300-61-76 220528707
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Piotr Nalepa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d187ori

Podziel się opinią

Share
d187ori
d187ori