Trwa ładowanie...
d1d2qgw
d1d2qgw
espi

SERINUS ENERGY INC. - Orurowanie jako potencjalnie produkcyjnego odwiertu Olgowskoje-24 na Ukrain...

SERINUS ENERGY INC. - Orurowanie jako potencjalnie produkcyjnego odwiertu Olgowskoje-24 na Ukrainie (74/2013)
Share
d1d2qgw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Orurowanie jako potencjalnie produkcyjnego odwiertu Olgowskoje-24 na Ukrainie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Kierownictwo Serinus Energy Inc. ("Serinus", "Spółka"), informuje, że w Kanadzie za pośrednictwem systemu SEDAR przekazywana jest informacja, że odwiert Olgowskoje-24 ("O-24") został orurowany do końcowej długości ("TD") jako potencjalny gazowy odwiert produkcyjny. Odwiert O-24 jest prowadzony przez KUB-Gas LLC ("KUB-Gas"), spółkę częściowo zależną Serinus, w której SEN posiada 70 proc. udział poprzez swój 70 proc. udział w KUBGas Holdings Limited. Prace nad odwiertem O-24 rozpoczęły się w sierpniu, a jego pierwotnie planowana TD wynosiła 2.900 metrów. Podstawowym celem była strefa B6 w warstwie z okresu baszkiru. W trakcie wierceń podjęto decyzję o pogłębieniu otworu, aby zbadać warstwę z okresu serpuchowu, gdyż Spółka uważała, że strefa odkryta odwiertem O-15 rozciąga się na północny-zachód. W efekcie odwiert O-24 został wykonany ostatecznie na długość TD wynoszącą 3.300 metrów. Przeprowadzono pomiary geofizyki wiertniczej. Rejestry pokazały 15 metrów gazu potencjalnie opłacalnego do wydobycia w 4
różnych strefach zalegających w warstwach z okresu baszkiru i serpuhowu. Testy produkcyjne odwiertu zaplanowano na okres przed końcem roku. Na główny cel odwiertu ? piaskowiec w strefie B6, aktualnie produkujący w ramach odwiertu O-12 - natrafiono na głębokości 2.285 metrów. Jego miąższość efektywna wynosi 22 metry i zawiera ? wg interpretacji rejestrów ? 5 metrów gazu opłacalnego do wydobycia (ang. gas pay). Strefa S6, na którą natrafiono na głębokości 3.162 metry, to również piaskowiec o miąższości efektywnej 10 metrów i zawierający ? wg interpretacji rejestrów ? 3,5 metra gazu opłacalnego do wydobycia. Ponadto interpretacja rejestrów wskazała gaz potencjalnie opłacalny do wydobycia dla stref R30c i B4b. Odwiert O-24 znajduje się ok. 1 km na północny-zachód od odwiertu Olgowskoje-12, który osiągnął TD we wrześniu 2011 r. i gdzie dokonano odkrycia gazu w strefie B6, a jego obecna produkcja wynosi ponad 3,5 mln stóp sześciennych dziennie ("MMcf/d") (2,45 MMcf/d netto przypadające na 70 proc. udział
Serinusa). Posiadane przez KUB-Gas urządzenie wiertnicze, które zostało wykorzystane do wykonania odwiertu O-24, będzie obecnie przenoszone około 14 km na południowy-wschód do prac nad odwiertem Makiejewskoje-17 ("M-17"). M-17 będzie wykonywany na docelową głębokość 3.450 metrów, a jego celem będzie ocena potencjału gazowego w strefach S5 i S6 w warstwie z okresu serpuchowu. Odwiert M-17 jest zlokalizowany około 1 km na północny-zachód od Makiejewskoje-16 ("M-16") ? najgłębszego odwiertu wykonanego do tej pory na obszarze koncesji Makiejewskoje. Odwiert M-16 drążono na TD 4.300 metrów w III i IV kwartale 2012 r., po czym w testach uzyskał przepływ gazu ze strefy S6 na maksymalnym poziomie 4,3 MMcf/d (3 MMcf/d netto przypadające na 70 proc. udziału Serinusa). M-16 został podłączony do komercyjnej produkcji w czerwcu 2013 r., a obecna produkcja ze strefy S5 wynosi ponad 3,6 MMcf/d (ponad 2,5 MMcf/d netto przypadające na 70 proc. udziału Serinusa). Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji
prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 74/2013Date: 2013-10-29Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Ukraine – Olgovskoye-24 Well Cased As Potential Producer Legal basis: other regulations Content:The Management of SERINUS ENERGY INC. (“Serinus” or the “Company”) informs that in Canada via the SEDAR system it has published information that the Olgovskoye-24 (“O-24”) well has been cased to total depth (“TD”) as a potential gas producer. The O-24 well is operated by KUB-Gas LLC (“KUB-Gas”), a partially-owned subsidiary in which Serinus has an effective 70% ownership interest through its 70% shareholding of KUBGas Holdings Limited. The O-24 well commenced drilling in August with an original planned TD of 2,900 metres with the principal target being the Bashkirian B6 zone. During the course of the drilling it was decided to deepen the well to penetrate the Serpukhovian as the Company believed that the zone discovered in the O-15 well extended to the northwest. Consequently the O-24 well was drilled to a final TD of
3,300 metres and logged. The logs indicate 15 metres of potential pay in 4 different zones within the Bashkirian and Serpukhovian. Production testing of the well is scheduled to occur prior to year end. The main target of the well, the B6 sandstone currently producing in the O-12 well, was encountered at a depth of 2,285 metres with a gross thickness of 22 metres and with 5 metres of gas pay interpreted on logs. The S6 zone, encountered at a depth of 3,162 metres, is also sandstone with a gross thickness of 10 metres and with 3.5 metres of gas pay interpreted on logs. In addition potential pay was interpreted on the logs in the R30c and the B4b zones. The O-24 well is located approximately 1 kilometre to the northwest of the Olgovskoye-12 well, a B6 zone gas discovery which reached TD in September 2011 and which is currently producing more than 3.5 million cubic feet per day (“MMcf/d”) (2.45 MMcf/d net to Serinus’ 70% interest). The KUB-Gas owned drilling rig, that was used to drill the O-24 well, will now
be moved approximately 14 kilometres to the southeast to drill the Makeevskoye-17 (“M-17”) well, which will be drilled to a target depth of 3,450 metres to evaluate the gas potential of the Serpukhovian S5 and S6 zones. The M-17 well location is about 1 kilometre to the northwest of Makeevskoye-16 (“M-16”), the deepest well drilled on the Makeevskoye Licence to date. M-16 was drilled to a TD of 4,300 metres in the third and fourth quarter of 2012 and subsequently tested gas from the S6 zone at a maximum rate of 4.3 MMcf/d (3 MMcf/d net to Serinus’ 70% interest). The M-16 well was tied-in for commercial production in June 2013 and current production from the S5 zone is more than 3.6 MMcf/d (more than 2.5 MMcf/d net to Serinus’ 70% interest). This text is a translation of selected excerpts from the original news release in English, which has been filed by Company in Canada (country of its registered office ) by way of the SEDAR system and is available at the website www.sedar.com by entering the Company name
at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.serinusenergy.com | |

d1d2qgw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877 +1 (403) 264-8861, (22) 52 23 100
(telefon) (fax)
kov@kulczykoil.com www.kulczykoil.com
(e-mail) (www)
1070017408 O/Polska 142675340 O/Polska
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d2qgw

Podziel się opinią

Share
d1d2qgw
d1d2qgw