Trwa ładowanie...
d1naofd

SERINUS ENERGY INC. - Pozyskanie od EBOR kredytu dla Rumunii w wysokości 10 mln EUR (6/2015)

SERINUS ENERGY INC. - Pozyskanie od EBOR kredytu dla Rumunii w wysokości 10 mln EUR (6/2015)

Share
d1naofd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Pozyskanie od EBOR kredytu dla Rumunii w wysokości 10 mln EUR | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej (?) Kierownictwo Serinus Energy Inc. (?Serinus?, ?Spółka?) informuje, że w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przekazywana jest informacja, że w dniu dzisiejszym Spółka (wraz ze spółką zależną Winstar Satu Mare SRL) pozyskała nowy kredyt w kwocie 10 mln EUR z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (?EBOR? lub ?Bank?). Środki z tego nowego kredytu (?Kredyt dla Rumunii?) będą wykorzystane do sfinansowania programu nakładów inwestycyjnych Spółki, aktualnie prowadzonego na koncesji Satu Mare (?Satu Mare?), zlokalizowanej w północno-zachodniej Rumunii. Satu Mare to blok poszukiwawczy o powierzchni 765.000 akrów, a właścicielem 60 proc. bloku i jego operatorem jest Winstar Satu Mare SRL ? spółka całkowicie zależna Serinus (100 proc. udziału). Program nakładów inwestycyjnych obejmuje prace wiertnicze, uzbrajanie i testowanie odwiertów Moftinu-1001 oraz Moftinu-1002bis, a wraz z przeprowadzonym w ostatnim kwartale 2014 r. na obszarze Santau programem badań
sejsmicznych 3D, będą stanowiły wypełnienie minimalnych zobowiązań Etapu 2 w zakresie prac na koncesji Satu Mare. Zgodnie z umową farm-in zawartą między Winstar Satu Mare i drugim właścicielem koncesji, Spółka finansuje 100 proc. tych nakładów. Gdy zobowiązania Etapu 2 zostaną wypełnione, dalsze koszty wynikające z nakładów inwestycyjnych będą przypadały na wszystkich właścicieli proporcjonalnie do posiadanego udziału w koncesji. Kredyt dla Rumunii będzie kredytem głównym o następujących podstawowych warunkach : - oprocentowanie: LIBOR (6-miesięczny) plus 8 proc. - spłata: 10 rat płatnych co pół roku począwszy od pierwszej rocznicy zawarcia umowy kredytowej Warunki przyspieszonej spłaty: - Ukraina: O ile i kiedy Spółka będzie w stanie wymienić oraz przetransferować swoje środki pieniężne zgromadzone na Ukrainie, obecnie w UAH, to fundusze te zostaną wykorzystane do wcześniejszej spłaty Kredytu dla Rumunii, w następującym trybie: Progi / Kwota przeznaczona do wcześniejszej spłaty Do wysokości równowartości
pierwszych 50 mln UAH / 100 proc. Następnie, do czasu wcześniejszej spłaty 50 proc. Kredytu dla Rumunii / 70 proc. Następnie, do czasu wcześniejszej spłaty 70 proc. Kredytu dla Rumunii / 50 proc. Następnie, do czasu wcześniejszej spłaty całego Kredytu dla Rumunii / 30 proc. - Tunezja: Spółka przeznaczy 40 proc. Nadwyżki Środków Pieniężnych wygenerowanych w Tunezji na wcześniejszą spłatę Kredytu dla Rumunii, a po jego spłacie Nadwyżka Środków Pieniężnych zostanie przeznaczona na pozostający do spłaty Kredyt dla Tunezji z EBOR. Nadwyżka Środków Pieniężnych zdefiniowana jest jako przepływy z działalności operacyjnej tunezyjskiej spółki zależnej Serinusa pomniejszone o koszty obsługi długu wynikające z całego kredytu głównego dla tunezyjskich aktywów i kredytu dla Rumunii, minus nakłady inwestycyjne, plus każda nowa wypłata z kredytu dla Tunezji. W przypadku, gdy wcześniejsze spłaty na poczet Kredytu dla Rumunii zostaną dokonane w danym roku ze środków z Ukrainy, jak to przedstawiono powyżej, ilość środków z
Tunezji przeznaczanych na wcześniejszą spłatę Kredytu dla Rumunii zostanie obniżona do 25 proc. Nadwyżki Środków Pieniężnych. - Nie są przewidziane żadne opłaty związane z przyspieszonymi spłatami omówionymi powyżej. Pozostałe warunki: - Średni poziom produkcji generowanej z działalności prowadzonej przez Spółkę w Tunezji musi przewyższać 1.500 boe/d przez minimum 60 dni. Na dzień niniejszego komunikatu produkcja utrzymywała się powyżej tego progu przez okres ponad 60 dni. - Uzgodniona część drugiej transzy głównego kredytu Spółki udzielonego przez EBOR a związanego z tunezyjskimi aktywami, zostanie obniżona z 20 mln USD na 8,72 mln USD. Ustanowienie Kredytu dla Rumunii nie przyniesie żadnej zmiany w łącznej kwocie zadłużenia Spółki z tytułu posiadanych aktualnie kredytów. - Spółka ma utrzymać określony poziom wskaźników finansowych i pokrycia rezerw. Przed zmianami w ukraińskim systemie podatkowym, które miały miejsce w drugiej połowie 2014 r., a w szczególności przed wprowadzeniem ograniczeń dla przelewów
walutowych, Serinus posiadał pełną zdolność do sfinansowania z przepływów pieniężnych rumuńskiego programu nakładów inwestycyjnych. Wprowadzone zmiany i obecny spadek cen surowców w znacznym stopniu niekorzystnie wpłynęły na tą zdolność. Kredyt dla Rumunii pomaga Spółce zaspokajać zapotrzebowanie na środki. Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 6/2015 Date: 2015-02-20 Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Serinus Energy Arranges €10 million EBRD Debt Facility for Romania * Legal basis: other regulations *Content: Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […] the Management of SERINUS ENERGY INC. (“Serinus” or the “Company”) informs that in Canada via the SEDAR system it has published information that today Company (and its subsidiary Winstar Satu Mare SRL) has finalized a new 10 million Euro debt facility with the European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD” or the “Bank”). The proceeds from this new facility (the “Romania Facility”) will be used to fund the Company’s capital program currently underway in the Satu Mare licence (“Satu Mare”) located in northwest Romania. Satu Mare is a 765,000 acre exploration block which is 60% owned and operated by Winstar Satu Mare SRL, a wholly owned subsidiary of Serinus. The capital program includes
the drilling, completion and testing of the Moftinu-1001 and 1002bis wells, and the Santau 3D seismic survey conducted in the last quarter of 2014, and will fulfil the Phase 2 work requirements associated with the Satu Mare licence. Pursuant to a farm-in agreement between Winstar Satu Mare and the other owner, the Company is funding 100% of these expenditures. Once the Phase 2 work requirements have been completed, all working interest owners will be responsible for their respective shares of future capital costs. The Romania Facility will be a senior loan with the following significant terms: - Interest rate: LIBOR (six month) plus 8% - Repayment: 10 semi-annual instalments beginning on the first anniversary of the loan agreement Accelerated Repayment Provisions: - Ukraine: If and when the Company is able to convert and repatriate its cash in Ukraine, currently held in UAH, it will apply those funds to early repayment the Romania Facility according to the following schedule: _ Threshold / Amount Applied to
Pre-Payment _ Up to the first 50 million UAH equivalent / 100% Thereafter, until 50% of the Romania Facility has been pre-paid / 70% Thereafter, until 70% of the Romania Facility has been pre-paid / 50% Thereafter, until the Romania Facility has been fully repaid / 30% - Tunisia: The Company will apply 40% of its Excess Cash from Tunisia toward early repayment of the Romania Facility and once repaid, then Excess Cash shall be applied to the Tunisian facility outstanding with EBRD. Excess Cash is defined as the Operating Cash Flow from Serinus’ Tunisia subsidiary, less debt service costs arising from all senior debt on the Tunisia assets and the Romanian debt, less capital expenditures, plus any new debt disbursement on the Tunisian debt. In the event that pre-payments are made in any given year from Ukraine as described above, the repayment from Tunisia shall drop to 25% of Excess Cash. - No pre-payment fees are applicable to the accelerated payments described above. Other Conditions: - The average
production rate from the Company’s Tunisian operations share must exceed 1,500 boe/d for a minimum of 60 days. As at the date of this press release, production has exceeded that threshold for more than the 60 days. - The committed portion of the second tranche of the Company’s senior debt facility with the EBRD associated with the Tunisian assets shall be reduced from $20 million to $8.72 million. The placement of the Romania Facility therefore does not result in any change in the aggregate amount of the Company’s overall debt facilities in place. - The Company shall meet certain specified financial and reserve coverage ratios. Prior to the changes in the Ukraine fiscal regime since the last half of 2014, and in particular the restrictions on foreign currency remittances from Ukraine, Serinus had been fully capable of funding the Romanian program through cash flow. Those changes, along with the recent drop in commodity prices significantly impaired that ability and the Romanian Facility helps the Company to
meet its cash requirements. This text contains selected excerpts from the original news release in English, which has been filed by Company in Canada (country of its registered office ) by way of the SEDAR system and is available at the website www.sedar.com by entering the Company name at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.serinusenergy.com | | |
| | | | |

d1naofd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SERINUS ENERGY INC. | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Suite 1500, 700-4th Avenue SW | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +1 (403) 264-8877 | | +1 (403) 264-8861 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@serinusenergy.com | | www.serinusenergy.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Opreracji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1naofd

Podziel się opinią

Share
d1naofd
d1naofd