Trwa ładowanie...
dbi86bz

ŚNIEZKA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

ŚNIEZKA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
dbi86bz
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Wybrane dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Śnieżka
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 576 284 550 640 138 078 133 002
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 280 40 836 13 485 9 864
Zysk (strata) brutto 54 140 22 222 12 972 5 368
Zysk (strata) netto 46 805 18 347 11 215 4 432
- Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 44 966 17 170 10 774 4 146
- Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 1 839 1 177 441 284
Pełny dochód za okres 42 584 22 495 10 203 5 433
- Pełny dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 41 326 20 518 9 902 4 956
- Pełny dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące 1 258 1 977 301 478
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 83 199 59 238 19 935 14 308
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (35 332) (29 872) (8 466) (7 215)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (39 634) (36 710) (9 496) (8 867)
Przepływy pieniężne netto, razem 8 233 (7 344) 1 973 (1 774)
Aktywa, razem 345 304 355 838 84 464 80 565
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 140 619 145 766 34 396 33 003
Zobowiązania długoterminowe 29 172 2 586 7 136 585
Zobowiązania krótkoterminowe 111 447 143 180 27 261 32 417
Kapitał własny 204 685 210 072 50 067 47 562
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 196 314 202 228 48 020 45 786
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 8 371 7 844 2 048 1 776
Kapitał zakładowy 13 551 13 551 3 315 3 068
Liczba akcji (w szt.) 13 550 676 13 550 676 13 550 676 13 550 676
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,60 1,35 0,86 0,33
- Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,46 1,27 0,83 0,31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,60 1,35 0,86 0,33
- Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,46 1,27 0,83 0,31
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,74 15,50 3,85 3,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,74 15,50 3,85 3,51
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - 1,35 - 0,31
Wybrane dane sprawozdania jednostkowego Śnieżka SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 473 122 417 728 113 361 100 898
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 560 8 127 6 124 1 963
Zysk (strata) brutto 26 474 2 027 6 343 490
Zysk (strata) netto 21 386 1 812 5 124 438
Pełny dochód za dany okres 21 386 1 812 5 124 438
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 60 055 28 339 14 389 6 845
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 274) (12 705) (4 378) (3 069)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (31 031) (25 594) (7 435) (6 182)
Przepływy pieniężne netto, razem 10 750 (9 960) 2 576 (2 406)
Aktywa razem 302 473 318 315 73 987 72 069
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 153 178 144 453 37 468 32 705
Zobowiązania długoterminowe 55 139 2 498 13 487 566
Zobowiązania krótkoterminowe 98 039 141 955 23 981 32 140
Kapitał własny 149 295 173 862 36 519 39 364
Kapitał zakładowy 13 551 13 551 3 315 3 068
Liczba akcji (w szt.) 13 550 676 13 550 676 13 550 676 13 550 676
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,64 0,13 0,39 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,64 0,13 0,39 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,48 12,83 2,81 2,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,48 12,83 2,81 2,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - 1,35 - 0,31
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport IV kwartał 2012.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbi86bz

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR". | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR". | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ŚNIEZKA | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 39-102 | | Lubzina | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Lubzina | | 34a | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 014 681 11 11 | | 014 682 22 22 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@sniezka.pl | | www.sniezka.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8181433438 | | 690527477 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
2013-02-27 Bożena Tabian Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbi86bz

Podziel się opinią

Share
dbi86bz
dbi86bz