Trwa ładowanie...
d1hg9n8

ŚNIEZKA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

ŚNIEZKA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d1hg9n8
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 546 045 573 903 130 343 136 287
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 57 487 58 831 13 722 13 971
Zysk (strata) brutto 46 672 54 968 11 141 13 053
Zysk (strata) netto 40 056 46 565 9 562 11 058
- Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 39 902 45 083 9 525 10 706
- Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 154 1 482 37 352
Pełny dochód za okres 23 019 44 368 5 495 10 536
- Pełny dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 25 987 43 159 6 203 10 249
- Pełny dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące (2 968) 1 209 (708) 287
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 62 117 66 013 14 828 15 676
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 905) (22 516) (4 274) (5 347)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (54 571) (35 913) (13 026) (8 528)
Przepływy pieniężne netto, razem (10 359) 7 584 (2 473) 1 801
Aktywa, razem 331 986 357 641 77 889 86 237
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 125 562 140 444 29 459 33 865
Zobowiązania długoterminowe 8 279 13 049 1 942 3 146
Zobowiązania krótkoterminowe 117 283 127 395 27 516 30 718
Kapitał własny 206 424 217 197 48 430 52 372
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 201 520 208 077 47 280 50 173
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 4 904 9 120 1 151 2 199
Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 960 3 043
Liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,17 3,69 0,76 0,88
- Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,16 3,57 0,75 0,85
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,17 3,69 0,76 0,88
- Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,16 3,57 0,75 0,85
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,36 17,21 3,84 4,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,36 17,21 3,84 4,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 2,50 2,50 0,59 0,60
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 486 106 467 998 116 035 111 137
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 280 27 282 8 899 6 479
Zysk (strata) brutto 30 461 26 898 7 271 6 388
Zysk (strata) netto 24 489 21 864 5 846 5 192
Pełny dochód za dany okres 24 227 22 037 5 783 5 233
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 226 34 846 11 273 8 275
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 211) (11 121) (3 392) (2 641)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (40 586) (16 311) (9 688) (3 873)
Przepływy pieniężne netto, razem (7 572) 7 414 (1 807) 1 761
Aktywa razem 309 353 311 697 72 579 75 158
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 178 670 173 391 41 919 41 809
Zobowiązania długoterminowe 67 481 54 915 15 832 13 241
Zobowiązania krótkoterminowe 111 189 118 476 26 087 28 568
Kapitał własny 130 683 138 306 30 660 33 349
Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 960 3 043
Liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,94 1,73 0,46 0,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,94 1,73 0,46 0,41
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,36 10,96 2,43 2,64
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,36 10,96 2,43 2,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 2,50 2,50 0,60 0,59
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport 4 kwartał 2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hg9n8

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR". | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR". | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-02-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ŚNIEZKA | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 39-102 | | Lubzina | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Lubzina | | 34a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 014 681 11 11 | | 014 682 22 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@sniezka.pl | | www.sniezka.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8181433438 | | 690527477 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
2015-02-20 Bożena Tabian Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hg9n8

Podziel się opinią

Share
d1hg9n8
d1hg9n8