Trwa ładowanie...
d3ud40y

SOLAR COMPANY S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

SOLAR COMPANY S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3ud40y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148 176 144 793 35 188 34 693
Koszt własny sprzedaży 144 006 126 220 34 198 30 242
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 665 18 673 870 4 474
Zysk (strata) brutto 4 100 19 013 974 4 556
Zysk (strata) netto 3 014 15 098 716 3 617
Liczba udziałów/akcji w sztukach 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,10 0,50 0,02 0,12
Aktywa trwałe 19 117 20 656 4 610 5 053
Aktywa obrotowe 128 777 130 881 31 052 32 014
Kapitał własny 138 316 141 603 33 352 34 637
Zobowiązania długoterminowe 2 353 1 670 567 408
Zobowiązania krótkoterminowe 7 226 8 265 1 742 2 022
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 4,61 4,72 1,11 1,15
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 819 5 440 3 757 1 303
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 613 -2 828 -621 -678
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 454 -19 679 -1 533 -4 715
Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP oboiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu GK.pdf List Prezesa Zarządu Solar Company S.A.
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ.pdf Wybrane dane finansowe skonsolidowane
OiRSKSOLAR_2013.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta
Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane GK.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.
Oświadczenie Zarządu GK.pdf Oświadczenia Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ud40y

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | SOLAR COMPANY S.A. | | Handel detaliczny (had) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 61-315 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Torowa | | 11 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 61 871 69 31 | | 61 871 69 31 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 779-10-19-139 | | 630371711 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PKF Consult sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
2014-03-21 Aleksandra Danel Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Violetta Wróbel Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ud40y

Podziel się opinią

Share
d3ud40y
d3ud40y