Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

SOLAR COMPANY S.A. - Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawoz...

SOLAR COMPANY S.A. - Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta. (26/2012)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOLAR COMPANY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Solar Company S.A. (Emitent) informuje, że: 1. Dnia 18 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza Solar Company S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądów dotyczących: a) jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. (Uchwała numer RN.49/12/12), b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. (Uchwała numer RN.50/12/12), za rok obrotowy 2013. 2. Wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych jest PKF Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Elbląskiej 15/17, kod pocztowy 01-747 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019875, NIP: 725-10-13-699, Regon 471072925, Oddział Regionalny w Poznaniu, przy ulicy 28 czerwca 1956 roku nr 398, kod pocztowy 61-441 Poznań i wpisana na
listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 548. 3. Solar Company S.A. korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie badania sprawozdania jednostkowego Solar Company S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A.: a) za lata 2008 ? 2010 w zakresie badania historycznych informacji finansowych sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF, b) za rok obrotowy 2011 odpowiednio na mocy Uchwał numer RN.21/12/11 oraz RN.22/12/11 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 16 grudnia 2011 roku, c) za rok obrotowy 2012 odpowiednio na mocy Uchwał numer RN.26/05/12 oraz RN.27/05/12 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 24 maja 2012 roku. 4. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonany przez Radę Nadzorczą Solar Company S.A. nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz §100 ust. 1 w związku z §25 w związku z §5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku Nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SOLAR COMPANY S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-315 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Torowa 11
(ulica) (numer)
61 871 69 31 61 871 69 31
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
779-10-19-139 630371711
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at