Trwa ładowanie...
d4ej97o
d4ej97o
espi

SOLAR COMPANY S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji (9/ ...

SOLAR COMPANY S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4ej97o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SOLAR COMPANY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Solar Company S.A. (?Spółka?) informuje, iż otrzymał zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzone na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013, Poz. 1382. z późniejszymi zmianami). Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że: - w wyniku zbycia akcji spółki Solar Company S.A. (dalej ,,Spółka,,) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 24 kwietnia 2015 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej ,,Fundusz,,) zmniejszyły stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. - przed zbyciem akcji Fundusz posiadał 1 603 450 (jeden milion sześćset trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących 5,34% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 1 603 450 (jeden milion sześćset trzy tysiące czterysta
pięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,34% ogólnej liczby głosów. - w dniu 30 kwietnia 2015 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 1 340 737 (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji Spółki, co stanowi 4,47% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 1 340 737 ( jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,47% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SOLAR COMPANY S.A. Handel detaliczny (had)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-315 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Torowa 11
(ulica) (numer)
61 871 69 31 61 871 69 31
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
779-10-19-139 630371711
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ej97o

Podziel się opinią

Share
d4ej97o
d4ej97o