Trwa ładowanie...
d1kzrbs

STALEXPORT AUTOSTRADY - Raport roczny R 2014

STALEXPORT AUTOSTRADY - Raport roczny R 2014

Share
d1kzrbs
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody 3 792 3 712 905 882
Strata z działalności operacyjnej (3 577) (3 152) (854) (749)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 5 678 3 241 1 355 770
Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy 6 180 3 112 1 475 739
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262
Zysk/(Strata) przypadający/(a) na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,02 0,01 0,01 0,00
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) przypadający/(a) na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,02 0,01 0,01 0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 970) (15 899) (2 380) (3 776)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 157 30 794 2 186 7 313
Środki pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
Przepływy pieniężne netto ogółem (813) 14 895 (194) 3 537
31.12.2014 31.12.2013* 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa razem 204 705 206 335 48 027 49 753
Aktywa trwałe 76 980 77 690 18 061 18 733
Aktywa obrotowe 127 725 128 645 29 966 31 020
Zobowiązania razem 2 987 10 792 701 2 602
Zobowiązania długoterminowe 2 082 1 025 488 247
Zobowiązania krótkoterminowe 905 9 767 212 2 355
Kapitał własny razem 201 718 195 543 47 326 47 150
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 43 509 44 716
Źródło: materiały własne Spółki * Dane przekształcone w związku z połączeniem z jednostką zależną – patrz nota 5 do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad: a) poszczególne pozycje jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok 2014 oraz rok 2013 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,1893 PLN/EUR oraz 4,2111 PLN/EUR; b) poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,2623 PLN/EUR na 31 grudnia 2014 roku oraz 4,1472 PLN/EUR na 31 grudnia 2013 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
STXAopiniaraportaudytorajednostkowe2014PL.pdf Opinia i raport Audytora
STXAjednostkowe2014_final.pdf Raport finansowy
STXA_Sprawozdanie Zarządu działalności Spółki_2014.pdf Sprawozdanie Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1kzrbs

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF UE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALEXPORT AUTOSTRADY | | Usługi inne | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-404 | | Mysłowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Piaskowa | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032762 75 45 | | 032 762 75 56 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@stalexport-autostrady.pl | | www.stalexport-autostrady.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-013-42-11 | | 271936361 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-05 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2015-03-05 Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-05 Michał Noras Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1kzrbs

Podziel się opinią

Share
d1kzrbs
d1kzrbs