Trwa ładowanie...
d148tpg
espi

STALPRODUKT - Stanowisko Zarządu w sprawie niestosowania przez Stalprodukt S.A. niektórych zasad ... - EBI

STALPRODUKT - Stanowisko Zarządu w sprawie niestosowania przez Stalprodukt S.A. niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie (2/2014)
Share
d148tpg

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Zarządu w sprawie niestosowania przez Stalprodukt S.A. niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka nie stosuje w sposób trwały niżej wymienionych zasad zawartych w dokumencie ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW?. Zasada I. 12 ?Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej?. Aktualne zapisy Statutu nie przewidują udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności nie umożliwiają one wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia poza miejscem obrad. Należy dodać, iż do tej pory żaden z akcjonariuszy nie złożył wniosku o dokonanie niezbędnych zmian w Statucie. W konsekwencji Stalprodukt nie będzie stosować także zasady IV.10, zgodnie z którą: ?Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.? W ocenie Zarządu realizacja obu zasad wiąże się z ryzykiem technicznym, organizacyjnym i prawnym i niesie za sobą ryzyko zakłócenia sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad. Pod uwagę należy również brać stosunkowo wysoki koszt organizacji internetowej transmisji walnych zgromadzeń obciążający budżet Spółki z uwagi na konieczność zaangażowania wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się techniczną organizacją takich transmisji. W opinii Zarządu aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji oraz w wystarczający sposób zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu GPW | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d148tpg

Podziel się opinią

Share
d148tpg
d148tpg