Trwa ładowanie...
d2kwt1b

STALPROFI - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Izostal SA. (27/2010)

STALPROFI - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Izostal SA. (27/2010)

Share
d2kwt1b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Izostal SA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 14 grudnia 2010 r. Izostal SA?spółka zależna STALPROFIL SA zawarła umowę dostawy z Zakładem Remontowym Urządzeń Gazowniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórskiej Woli (ZAMAWIAJĄCY), której przedmiotem jest wykonanie przez IzostalSA na rzecz Zamawiającego dostawy rur stalowych przewodowych izolowanych wg specyfikacji wskazanej w umowie (3LPE S-v oraz 3LPP).Ostateczny termin realizacji dostaw upływa w maju 2011 roku.Wartość dostaw będących przedmiotem umowy wynosi 17.983.205,50 zł netto.Umowa zawiera następujące postanowienia dotyczące kar umownych:1. DOSTAWCA zobowiązany jest do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kar umownych:a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego netto,b) za odstąpienie od Umowy przez DOSTAWCĘ z przyczyn za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,c) za opóźnienie w usunięciu wad, w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty ustalonego przez strony
terminu usunięcia wad.2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty DOSTAWCY kar umownych:a) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.Podstawa prawna:§5 ust.1pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

| | | STALPROFIL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | STALPROFI | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-308 | | D?browa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Ro=dzieńskiego | | 11a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 261-60-00 | | 032-795-59-72 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.stalprofil.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629-001-21-66 | | 001367518 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Zdzisław Mendelak Wiceprezes Zarządu
2010-12-15 Henryk Orczykowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

Podziel się opinią

Share
d2kwt1b
d2kwt1b