Trwa ładowanie...
d9muft1
d9muft1
espi

STARHEDGE S.A. - Nabycie akcji własnych (87/2014)

STARHEDGE S.A. - Nabycie akcji własnych (87/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d9muft1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 87 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | STARHEDGE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd STARHEDGE S.A. (dalej zwanej Spółką) informuje, że działając w oparciu o upoważnienie udzielone uchwałą nr 38 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013 roku, oraz na podstawie uchwały Zarządu, w ramach zatwierdzonego programu skupu akcji własnych, nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30.000 akcji własnych Spółki po średniej cenie jednostkowej za jedną akcję wynoszącej 2,25 zł. Zarząd Starhedge S.A. informuje, że akcje własne Spółki, o których mowa powyżej, w dniu nabycia reprezentowały 0,54 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,54 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym podczas sesji giełdowej w transakcjach sesyjnych zwykłych. Jednocześnie wyjaśniamy, że z uwagi na dokonany dniu 16 października 2014 r. ?resplit? akcji Emitenta tj. scalenie w stosunku 6:1, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 84/2014 oraz uzupełnienie niedoborów scaleniowych akcjonariuszy, ilość akcji własnych posiadanych na dzień 15 listopada 2014 przez
Spółkę łącznie z akcjami nabytymi w dniu 14 listopada 2014 r. wynosi 534.063 co stanowi 9,56 proc. kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 9,56 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zarząd podkreśla, że powyższe nie wyłącza dalszej realizacji programu skupu akcji własnych, o którego postępach Spółka będzie informować na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wskazaniami i wytycznymi przyjętej strategii inwestycyjnej dążącymi do maksymalizacji zysków i wartości Spółki. Równolegle w nawiązaniu do treści odnoszących się w opublikowanym Sprawozdaniu Finansowym za 3 kwartał bieżącego roku do dalszego kierunku rozwoju Spółki wskazujemy, że proces oraz efekt skupu akcji własnych bezpośrednio związany jest z celami działalności operacyjnej, których osiągnięcie planowane jest w IV kwartale 2014. Z kolei wyniki zakończenia dotychczas prowadzonych działań w powyższych obszarach oraz kolejnych etapach strategii STARHEDGE w ocenie Zarządu uzyskają szczególnie zadawalający poziom z początkiem 2015 roku
kiedy to możliwa będzie ich szczegółowa prezentacja umożliwiająca dalszy skokowy wzrost wartości Spółki, który zarówno z uwagi na takie dążenia Zarządu jak i fundamentalny obowiązek wynikający z definicji spółki kapitałowej stanowić będzie należny zysk dla akcjonariuszy. Niniejszy raport przekazano do publicznej wiadomości zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARHEDGE S.A. finanse inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pankiewicza 3
(ulica) (numer)
22 497 19 62 22 497 19 63
(telefon) (fax)
biuro@starhedge.pl www.starhedge.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-15 Grzegorz Figurski Prezes Zarządu Grzegorz Figurski
2014-11-15 Moshe Hayman Wiceprezes Zarządu Moshe Hayman

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9muft1

Podziel się opinią

Share
d9muft1
d9muft1