Trwa ładowanie...
dzjpxrm

Strategia Zarządzania Długiem zakłada utrzymanie 20-30 proc. długu w walutach obcych

28.09. Warszawa (PAP) - Strategia Zarządzania Długiem na lata 2011-2014 zakłada utrzymanie poziomu 20-30 proc. długu w walutach obcych oraz osiągnięcie w horyzoncie strategii...

Share
dzjpxrm

28.09. Warszawa (PAP) - Strategia Zarządzania Długiem na lata 2011-2014 zakłada utrzymanie poziomu 20-30 proc. długu w walutach obcych oraz osiągnięcie w horyzoncie strategii zapadalności długu krajowego na poziomie 4,5 roku.

"Podstawowym rynkiem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy. Oferta instrumentów na rynku krajowym będzie kształtowana tak, aby podaże w poszczególnych segmentach krzywej dochodowości nie powodowały nadmiernego wzrostu rentowności. W związku z zakładanym wysokim poziomem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w latach 2011-14, wciąż duża będzie rola środków pozyskiwanych na rynkach międzynarodowych w ich finansowaniu" - napisano w dokumencie.

W dokumencie napisano, że celem strategii jest osiągnięcie średniej zapadalności długu krajowego w wysokości co najmniej 4,5 lat w horyzoncie strategii oraz utrzymanie duration długu krajowego w przedziale 2,5-4,0 lat.

dzjpxrm

MF planuje także utrzymanie przedziału 20-30 proc. dopuszczalnego udziału długu nominowanego w walutach obcych w długu ogółem w okresie poprzedzającym wstąpienie do strefy euro, związane ze zwiększoną zmiennością kursów walutowych oraz potrzebą utrzymania elastycznego podejścia w zakresie zaciągania zobowiązań.

W tym MF zakłada utrzymanie w horyzoncie strategii efektywnego (tj. uwzględniającego transakcje pochodne) udziału euro, jako przyszłej waluty krajowej, w długu w walutach obcych na poziomie co najmniej 70 proc.

MF zakłada także możliwość oddzielenia zarządzania ryzykiem stopy procentowej od zarządzania ryzykiem refinansowania poprzez wykorzystanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu, obligacji inflacyjnych oraz instrumentów pochodnych.

MF potwierdziło też, że zakłada wykorzystanie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych, w tym państwowych funduszy celowych, w zarządzaniu płynnością budżetu państwa. (PAP)

map/ jtt/

dzjpxrm

Podziel się opinią

Share
dzjpxrm
dzjpxrm