Trwa ładowanie...
d2p92no
d2p92no
espi

SUMMA LINGUAE - Zakończenie subskrypcji obligacji serii B (7/2015) - EBI

SUMMA LINGUAE - Zakończenie subskrypcji obligacji serii B (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2p92no

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji obligacji serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?), w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii B emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii B, podaje do publicznej wiadomości następujące dane: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 10 grudnia 2014 r., zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 stycznia 2015 r. 2. Data przydziału instrumentów finansowych Przydział nastąpił 13 stycznia 2015 r. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 500 i nie więcej niż 4.000 obligacji na okaziciela serii B. 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy Nie dotyczy 5. Liczba instrumentów, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji W ramach
przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 1.448 obligacji na okaziciela serii B. 6. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji wynoszącej 1.000 złotych każda. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją Zapisy na obligacje na okaziciela serii B złożyło 6 podmiotów. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji Obligacje na okaziciela serii B przydzielono 6 podmiotom. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) Nie dotyczy. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów Łączne koszty emisji obligacji serii B wyniosły 88.650,00 złotych, w tym koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 88.650,00 złotych, b) wynagrodzenia subemitentów ? nie dotyczy, c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - nie dotyczy, d) promocji oferty: 0,00 złotych. Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: koszty związane z emisją obligacji serii B będą rozliczane do czasu spłaty obligacji. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Zdanowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p92no

Podziel się opinią

Share
d2p92no
d2p92no