Trwa ładowanie...
drc5bn7
espi

ŚWIECIE - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

ŚWIECIE - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

Share
drc5bn7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży 2 110 074 1 630 271 522 128 407 293
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 358 045 195 898 88 596 48 941
Zysk (strata) brutto 326 755 139 753 80 854 34 915
Zysk (strata) netto 320 375 138 523 79 275 34 607
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 453 299 282 909 112 167 70 680
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (46 055) (86 864) (11 396) (21 701)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (99 770) (237 639) (24 688) (59 370)
Przepływy pieniężne netto, razem 307 474 (41 594) 76 083 (10 391)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 6,41 2,77 1,59 0,69
Wybrane dane finansowe zawarte poniżej (poz. X-XVII) prezentowane są na nastepujące okresy: Kolumna 1: w tys. PLN - stan na 30.09.2011 Kolumna 2: w tys. PLN - stan na 31.12.2010 Kolumna 3: w tys. EUR - stan na 30.09.2011 Kolumna 4: w tys. EUR - stan na 31.12.2010
Aktywa razem 2 669 095 2 319 698 605 072 585 738
Zobowiazania długoterminowe 410 573 477 471 93 075 120 564
Zobowiązania krótkoterminowe 504 284 408 456 114 319 103 138
Kapitał własny 1 754 238 1 433 771 397 678 362 036
Kapitał podstawowy 333 734 333 734 75 656 84 270
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 754 238 1 433 771 397 678 362 036
Liczba akcji (w szt.) 50 000 000 50 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję 35,08 28,68 7,95 7,25
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży 2 110 772 1 631 013 522 300 407 478
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 357 013 193 935 88 341 48 451
Zysk (strata) brutto 326 351 140 309 80 754 35 054
Zysk (strata) netto 320 076 139 149 79 201 34 764
Przepływy pieniężne netto z dzialalności operacyjnej 423 894 282 071 104 891 70 470
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (46 328) (86 288) (11 464) (21 557)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (99 699) (237 880) (24 670) (59 430)
Przepływy pieniężne netto, razem 277 867 (42 097) 68 757 (10 517)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 6,40 2,78 1,58 1,70
Wybrane dane finansowe zawarte poniżej (poz. XXVII-XXXIII) prezentowane sa na następujące okresy: Kolumna 1: w tys. PLN - stan na 30.09.2011 Kolumna 2: w tys. PLN - stan na 31.12.2010 Kolumna 3: w tys. EUR - stan na 30.09.2011 Kolumna 4: w tys. EUR - stan na 31.12.2010
Aktywa razem 2 665 998 2 345 765 604 370 592 320
Zobowiazania długoterminowe 410 389 477 316 93 033 120 525
Zobowiązania krótkoterminowe 502 979 435 895 114 023 110 066
Kapitał własny 1 752 630 1 432 554 397 314 361 729
Kapitał podstawowy 333 734 333 734 75 656 84 270
Liczba akcji (w szt.) 50 000 000 50 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję 35,05 28,65 7,95 7,24
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Skrócone spr. fin. 3 kwartał 2011.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe - III kwartał 2011
Skonsolidowane spr. fin. 3 kwartał 2011.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - III kwartał 2011
Informacja dodatkowa 3 kwartał 2011.pdf Informacja dodatkowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drc5bn7

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-10-31 | | | | | | | |
| | | MONDI ŚWIECIE SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ŚWIECIE | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 86-100 | | Świecie | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Bydgoska | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0-52) 332 10 00 | | (0-52) 332 19 10 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info.swiecie@mondigroup.com | | www.mondigroup.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 559-00-00-505 | | 002527817 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Maciej Kunda Prezes Zarządu
2011-10-31 Bogusław Bielecki Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drc5bn7

Podziel się opinią

Share
drc5bn7
drc5bn7