Trwa ładowanie...
d162xbr
espi

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza WZA (8/2014) /EBI

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem. (8/2014) /EBI
Share
d162xbr

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku (\"Spółka\") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje udzielone akcjonariuszowi w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych (data wysłania akcjonariuszowi odpowiedzi: 26.05.2014 r.), w związku z pytaniami przedstawionymi przez akcjonariusza podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 maja 2014 r. (NWZ). Zarząd Spółki w nawiązaniu do wniosku akcjonariusza złożonego w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad NWZ, o udzielenie informacji na następujące pytania: 1. Ile odbyło się posiedzeń Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrachunkowym 2013-2014 ? 2. Czy został przedstawiony przez Zarząd Radzie Nadzorczej plan naprawczy ? 3. Czy został przedstawiony przez Zarząd Radzie Nadzorczej plan finansowy na lata 2014-2015 ? 4. Czy członkowie Rady Nadzorczej żądali przedstawienia planu finansowego lub planu naprawczego, jeśli tak, to którzy ? 5. Ile wyniosło wynagrodzenie
poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w latach 2013 - 2014 ? uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych \"Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.\". Zakres żądanych przez akcjonariusza informacji musi być zatem ściśle związany z konkretnym punktem porządku obrad walnego zgromadzenia. Z uwagi, że powyższe pytania zostały zgłoszone bezpośrednio przed rozpatrzeniem uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia, który brzmiał \"Zmiany w składzie Rady Nadzorczej\", a wnioskodawca uzasadnił swoje żądanie koniecznością oceny kompetencji, efektywności i jakości pracy Rady Nadzorczej, a także oceną, czy członkowie Rady Nadzorczej dołożyli należytej staranności w wykonaniu swych obowiązków i czy zachodzi konieczność odwołania poszczególnych członków Rady, Zarząd ma obowiązek ocenić, czy żądane informacje są uzasadnione dla oceny sprawy
objętej punktem 6 porządku obrad. Zarząd dodatkowo wyjaśnia, że udzielenie ad hoc, podczas obraz NWZ, precyzyjnych odpowiedzi na pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad nie było możliwe m.in. ze względu na konieczność sprawdzenia dokumentów, którymi Zarząd nie dysponował na sali obraz NWZ. Ad pytanie nr 1 Zarząd Spółki informuje, że w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki. Ad pytanie nr 2 Zarząd odmawia udzielenia informacji na pytanie \"Czy został przedstawiony przez Zarząd Radzie Nadzorczej plan naprawczy\", albowiem nie było to uzasadnione dla oceny sprawy objętej punktem 6 porządku obrad - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Punkt 6 porządku obrad NWZ oraz treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariuszy żądających zwołania NWZ dotyczyła zmian w składzie Rady Nadzorczej. W zakresie tego punktu porządku obrad, nie mają więc żadnego uzasadnienia informacje odnoszące się do postępowania Zarządu. Ad pytanie nr 3 Zarząd
odmawia udzielenia informacji na pytanie \"Czy został przedstawiony przez Zarząd Radzie Nadzorczej plan finansowy na lata 2014-2015 ?\", albowiem nie było to uzasadnione dla oceny sprawy objętej punktem 6 porządku obrad - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Punkt 6 porządku obrad NWZ oraz treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariuszy żądających zwołania NWZ dotyczyła zmian w składzie Rady Nadzorczej. W zakresie tego punktu porządku obrad, nie mają więc żadnego uzasadnienia informacje odnoszące się do postępowania Zarządu. Ad pytanie nr 4 Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji na pytanie: \"Czy członkowie Rady Nadzorczej żądali przedstawienia planu finansowego lub planu naprawczego, jeśli tak, to którzy ?\" albowiem nie było to uzasadnione dla oceny sprawy objętej punktem 6 porządku obrad - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Niejasne sformułowanie przedmiotowego pytania, które nie odnosiło się do konkretnych zagadnień ani czasookresu i operuje pojęciami, które są wieloznaczne - uniemożliwia
Zarządowi udzielenie precyzyjnej odpowiedzi. Tym samym nie było ono uzasadnione dla oceny sprawy objętej punktem 6 porządku obrad. Ad pytanie nr 5 Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji na pytanie: \"Ile wyniosło wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w latach 2013 - 2014 ?\", albowiem nie było to uzasadnione dla oceny sprawy objętej punktem 6 porządku obrad - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Punkt 6 porządku obrad NWZ oraz treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariuszy żądających zwołania NWZ dotyczył zmian w składzie Rady Nadzorczej. Informacja o wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie była uzasadniona dla podjęcia przez akcjonariusza decyzji o zmianach w składzie Rady Nadzorczej. Ten rodzaj informacji nie zawiera się w katalogu zadań należących do członków Rady Nadzorczej (członkowie tego organu nie ustalają samodzielnie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji), a tym samym nie miał wpływu na podjęcie decyzji odnośnie do pkt 6 porządku obrad.
Zarząd dodatkowo wyjaśnia, że informacje o wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki dostępne są w publikowanych przez Spółkę i znajdujących się na stronie internetowej www.swissmedpsm.com.pl raportach rocznych, a także w skonsolidowanych raportach rocznych i półrocznych publikowanych przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i znajdujących się na stronie internetowej tej spółki www.swissmed.com.pl. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Walasiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162xbr

Podziel się opinią

Share
d162xbr
d162xbr