Trwa ładowanie...
d3wzq9m
espi

SWISSMED - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

SWISSMED - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Share
d3wzq9m
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 41 203 37 670 9 873 9 321
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 800 -1 708 -1 150 -423
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -10 390 -3 005 -2 490 -744
Zysk (strata) netto -11 568 -2 999 -2 772 -742
Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -10 230 -3 280 -2 451 -812
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 768 15 336 184 3 795
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 906 -28 642 936 -7 087
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 842 20 155 -2 838 4 987
Przepływy pieniężne netto razem -7 168 6 849 -1 718 1 695
wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 31.12.2012 STAN NA DZIEŃ 31.03.2012 STAN NA DZIEŃ 31.12.2012 STAN NA DZIEŃ 31.03.2012
Aktywa razem 126 178 138 888 30 864 33 374
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 105 280 106 422 25 752 25 572
Zobowiązania długoterminowe 79 681 84 982 19 490 20 421
Zobowiązania krótkoterminowe 25 599 21 440 6 262 5 152
Kapitał własny 20 898 32 466 5 112 7 801
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 20 232 30 462 4 949 7 320
Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 966 14 702
Średnia ważona liczba akcji 61 182 234 61 166 223 61 182 234 61 166 223
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,19 -0,05 -0,05 -0,012
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,34 0,53 0,08 0,02
wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych ZA 3 KWARTAŁY 2012: OKRES OD 01.04.2012 DO 31.12.2012 ZA 3 KWARTAŁY 2011: OKRES OD 01.01.2011 DO 30.09.2011 ZA 3 KWARTAŁY 2012: OKRES OD 01.04.2012 DO 31.12.2012 ZA 3 KWARTAŁY 2011: OKRES OD 01.01.2011 DO 30.09.2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 28 372 29 489 6 799 7 297
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 369 -3 205 -1 287 -793
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -7 439 -3 095 -1 783 -766
Zysk (strata) netto -8 264 -2 937 -1 980 -727
Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -8 264 -2 937 -1 980 -727
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 358 -3 263 -1 044 -807
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 793 -15 839 669 -3 919
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 563 21 646 375 5 356
Przepływy pieniężne netto razem -2 2 544 0 630
wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 31.12.2012 STAN NA DZIEŃ 31.03.2012 STAN NA DZIEŃ 31.12.2012 STAN NA DZIEŃ 31.03.2012
Aktywa razem 69 161 71 547 16 917 17 192
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 014 38 136 10 766 9 164
Zobowiązania długoterminowe 26 527 28 806 6 489 6 922
Zobowiązania krótkoterminowe 17 487 9 330 4 277 2 242
Kapitał własny 25 147 33 411 6 151 8 028
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 25 147 33 411 6 151 8 028
Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 966 14 702
Średnia ważona liczba akcji 61 182 234 61 166 223 61 182 234 61 166 223
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,14 -0,05 -0,03 -0,012
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,41 0,55 0,10 0,02
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SWISSMED - SKONSOLIDOWANY RAPORT III KWARTAŁ 2012.pdf Swissmed - Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2013-02-14
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
(pełna nazwa emitenta)
SWISSMED Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-215 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wileńska 44
(ulica) (numer)
058- 524-15-15 058 - 524-15-25
(telefon) (fax)
swissmed@swissmed.com.pl www.swissmed.pl
(e-mail) (www)
583-21-06-510 191244745
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wzq9m

Podziel się opinią

Share
d3wzq9m
d3wzq9m