Trwa ładowanie...
d1dtjdd
espi

SYGNITY - Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Karpacką Spółką Gazownictwa (49/2012)

SYGNITY - Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Karpacką Spółką Gazownictwa (49/2012)

Share
d1dtjdd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Karpacką Spółką Gazownictwa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity", Spółka") jako lider konsorcjum informuje o podpisaniu w dniu 27 grudnia 2012 roku umowy pomiędzy Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ("KSG") a konsorcjum w składzie: Sygnity, MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie, Intergraph Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na łączną kwotę: 30.392.888,50 (słownie: trzydzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem i 50/100) złotych netto ("Umowa") ("Wynagrodzenie"). Udział spółki Sygnity w Wynagrodzeniu Konsorcjum szacowany jest na ok. 20 %. Przedmiotem Umowy jest wdrożenie masowe Systemu Zarządzania Infrastrukturą ("System") w siedmiu Oddziałach KSG oraz świadczenie usług opieki serwisowej. Wdrożenie Masowe Systemu zostanie zrealizowane do dnia 26 kwietnia 2014 roku. Umowa nie zawiera postanowień określających specyficzne warunki, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych. Łączna
kwota naliczonych przez KSG kar umownych, o których mowa powyżej nie może być wyższa niż 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów) złotych. Stronom Umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą: wartość Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Sygnity. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dtjdd

| | | SYGNITY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SYGNITY | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 180 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 571 10 00 | | 022 571 10 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@sygnity.pl | | www.sygnity.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-00-05-293 | | 190407926 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2012-12-27 Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dtjdd

Podziel się opinią

Share
d1dtjdd
d1dtjdd