Trwa ładowanie...
d21dmy3
espi

SYNTHOS - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

SYNTHOS - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d21dmy3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 5 359 315 6 206 544 1 272 694 1 487 096
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 452 969 776 105 107 568 185 956
Zysk (strata) brutto 467 140 617 303 110 933 147 907
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 416 891 586 345 99 000 140 489
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 649 163 702 851 154 159 168 404
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 223 165) ( 202 221) ( 52 996) ( 48 452)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 733 920) ( 816 667) ( 174 286) ( 195 675)
Przepływy pieniężne netto, razem ( 307 922) ( 316 037) ( 73 123) ( 75 723)
Aktywa, razem 4 067 220 4 557 414 980 715 1 114 773
Zobowiązania razem 1 775 959 1 629 305 428 231 398 538
Zobowiązania długoterminowe 566 850 600 541 136 683 146 896
Zobowiązania krótkoterminowe 1 209 109 1 028 764 291 548 251 642
Kapitał własny 2 291 261 2 928 109 552 484 716 234
Kapitał zakładowy 39 698 39 698 9 572 9 710
Liczba akcji (w szt.) 1 323 250 000 1 323 250 000 1 323 250 000 1 323 250 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)*) 0,32 0,44 0,07 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 0,44 0,07 0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)*) 1,73 2,21 0,42 0,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,73 2,21 0,42 0,54
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa do raportu skonsolidowanego.pdf List Prezesa Zarządu Synthos S.A. (do Sprawozdania skonsolidowanego)
SynthosSkonsolidowanesprawozdanieFinansowe2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Synthos za 2013 rok
Raport roczny 2013 skonsolidowany opisowy.pdf Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Synthos za 2013 rok
GK Synthos S.A. - OiR za 01.01-31.12. 2013.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d21dmy3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 0201-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-04 | | | | | | | |
| | | SYNTHOS SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYNTHOS | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 033 844-18-21 | | 033 842-42-18 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | synthos-pl@synthosgroup.com | | www.synthosgroup.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 549-000-21-08 | | 070472049 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Tomasz Kalwat Prezes Zarządu
2014-03-04 Zbigniew Warmuz Wiceprezes Zarządu
2014-03-04 Zbigniew Lange Członek Zarządu
2014-03-04 Tomasz Piec Członek Zarządu
2014-03-04 Jarosław Rogoża Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 MichałWatoła Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d21dmy3

Podziel się opinią

Share
d21dmy3
d21dmy3