Trwa ładowanie...
d10nfx8

SYNTHOS - Szacunkowe, wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Synthos za 2011 r. oraz zamia...

SYNTHOS - Szacunkowe, wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Synthos za 2011 r. oraz zamiar wypłaty dywidendy. (4/2012)

Share
d10nfx8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYNTHOS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Szacunkowe, wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Synthos za 2011 r. oraz zamiar wypłaty dywidendy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku ze zmianami) ("Rozporządzenie"), Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości szacunek wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Synthos za rok 2011: ? Przychody ze sprzedaży: ok. 5.400.000 tys. PLN ? Wynik operacyjny: ok. 1.000.000 tys. PLN ? Amortyzacja: ok. 150.000 tys. PLN ? Zysk netto: ok. 880.000 tys. PLN Przedstawione szacunki zostały dokonane na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-grudzień 2011 roku przez Spółkę i jej jednostki zależne. Szacowane wyniki są wyższe od analogicznych pozycji zrealizowanych w roku 2010 odpowiednio dla
przychodów ze sprzedaży o ok. 40%, dla wyniku operacyjnego o ok. 77% oraz zysku netto 84%. Wyniki nie zostały poddane jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta i będą podlegać takiej weryfikacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe szacunki przychodów oraz wyniku operacyjnego będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za rok 2011. Ewentualne zmiany wykraczające co najmniej o 10% od w/w wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego. Szacunkowe wyniki są przekazywane do publicznej wiadomości w związku z faktem, że Emitent, zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2012, nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r., co uzasadnia publikację szacunkowych wyników, przed podaniem do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 r. Jednocześnie zarząd Emitenta wyraża zamiar przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowych, wybranych
skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Synthos w kolejnych latach w analogicznej sytuacji tzn. w razie nie publikowania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał minionego roku. Ponadto Zarząd Emitenta, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia informuje, że będzie rekomendował Radzie Nadzorczej Emitenta i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta, podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy za rok 2011 w wysokości 300.000 tys. PLN. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10nfx8

| | | SYNTHOS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SYNTHOS | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 844-18-21 | | 033 842-42-18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | synthos-pl@synthosgroup.com | | www.synthosgroup.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-000-21-08 | | 070472049 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Zbigniew Lange Członek Zarządu
2012-01-24 Jacek Gajdka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10nfx8

Podziel się opinią

Share
d10nfx8
d10nfx8