Trwa ładowanie...
d3b29l0
d3b29l0
espi

SYNTHOS - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta (5/2012)

SYNTHOS - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta (5/2012)
Share
d3b29l0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYNTHOS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku ze zmianami) (Rozporządzenie), Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 lutego 2012 roku została podpisana znacząca umowa pomiędzy Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou (spółką zależną Emitenta), a spółką OMV Refining & Marketing GmbH z siedzibą w Wiedniu na dostawy frakcji C4. Strony umowy: 1. Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, O.Wichterleho 810, kod: 278 01, Czechy, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, pod nr 13451 (Kupujący) ? spółka zależna Emitenta. 2. OMV Refining & Marketing GmbH z siedzibą w Wiedniu, Trabrennstraße 6-8, kod: A-1020, Austria (Sprzedający
1). Przedmiot umowy: dostawy frakcji C4. Istotne warunki umowy: 1. Okres obowiązywania umowy: do dnia 31 grudnia 2012 roku z możliwością przedłużenia. 2. Szacunkowa wartość umowy wynosi: ok. 120 000 000 (sto dwadzieścia milionów) PLN, przy czym Strony uzgodniły możliwość zwiększenia współpracy regulowanej przez umowę - w takim przypadku szacunkowa wartość umowy wyniesie maksymalnie ok. 180 000 000 (sto osiemdziesiąt milionów) PLN. 3. Cena przedmiotu umowy oparta jest na formule cenowej uwzględniającej notowania rynkowe surowców, w tym notowania frakcji C4. 4. Dostawy realizowane będą na bazie DAP Kupujący stosownie do Incoterms 2010. Postanowienia umowy nie przewidują kar umownych. Umowa nie zawiera terminu ani warunku. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą: Wartość przedmiotu umowy przewyższa 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, co w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 a) Rozporządzenia, stanowi podstawę do uznania umowy za umowę znaczącą. Nadto w wykonaniu dyspozycji przepisu § 3 ust. 2
Rozporządzenia, w celu przedstawienia kompletnego obrazu zdarzenia, Zarząd Emitenta informuje, że w tym samym dniu, tj. 15 lutego 2012 roku Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou (spółka zależna Emitenta) (Kupujący) zawarła umowę na dostawy frakcji C4 ze spółką OMV Deutschland GmbH z siedzibą w Burghausen, Haimingerstrasse 1, 84489 Burghausen, Niemcy (Sprzedający 2), o wartości ok. 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) PLN. W świetle posiadanych przez Zarząd Emitenta informacji Sprzedający 1 oraz Sprzedający 2 nie są związane wzajemny stosunkiem zależności ani podległości, pozostają jednak spółkami tej samej Grupy Kapitałowej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYNTHOS SA
(pełna nazwa emitenta)
SYNTHOS Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
033 844-18-21 033 842-42-18
(telefon) (fax)
synthos-pl@synthosgroup.com www.synthosgroup.com
(e-mail) (www)
549-000-21-08 070472049
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Tomasz Kalwat Prezes Zarządu
2012-02-16 Zbigniew Warmuz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b29l0

Podziel się opinią

Share
d3b29l0
d3b29l0