Trwa ładowanie...
d1arxkp
espi
15-03-2013 06:00

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Raport roczny R 2012

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Raport roczny R 2012

Share
d1arxkp
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 (dane przekształcone) 2012 2011 (dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 9 889 872 8 845 148 2 369 626 2 136 458
Zysk operacyjny 47 110 81 830 11 288 19 765
Zysk przed opodatkowaniem 1 479 956 1 107 911 354 599 267 605
Zysk netto 1 435 188 1 086 093 343 873 262 335
Pozostałe całkowite dochody (189 969) 155 (45 517) 37
Łączne całkowite dochody 1 245 219 1 086 248 298 356 262 372
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,82 0,62 0,20 0,15
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (415 360) (281 286) (99 521) (67 942)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (88 054) (2 897 287) (21 098) (699 811)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 224 942 2 977 951 53 896 719 294
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (278 472) (200 622) (66 723) (48 459)
Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 (dane przekształcone) Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 (dane przekształcone)
Aktywa trwałe 22 997 644 21 386 633 5 625 371 4 842 110
Aktywa obrotowe 2 760 425 1 436 421 675 218 325 218
Aktywa razem 25 758 069 22 823 054 6 300 589 5 167 328
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 143 424 1 983 958
Kapitał własny razem 18 042 008 17 341 198 4 413 191 3 926 191
Zobowiązania długoterminowe 5 280 856 4 140 327 1 291 731 937 404
Zobowiązania krótkoterminowe 2 435 205 1 341 529 595 667 303 733
Zobowiązania razem 7 716 061 5 481 856 1 887 398 1 241 137
Powyższe dane finansowe za lata 2012 i 2011 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 PLN/EUR (na dzień 30 grudnia 2011 roku - 4,4168), - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku - 4,1736 PLN/EUR (dla roku obrotowego od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku - 4,1401 PLN/EUR).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport TAURON Polska Energia SA za 2012.pdf Raport Roczny TAURON Polska Energia S.A. za 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1arxkp

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-15 | | | | | | | |
| | | TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-114 | | Katowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Ściegiennego | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (32) 744 27 04 | | (32) 774 29 81 (32) 774 27 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@tauron-pe.pl | | www.tauron-pe.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 9542583988 | | 240524697 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audit sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Dariusz Lubera Prezes Zarządu
2013-03-15 Joanna Schmid Wiceprezes Zarządu
2013-03-15 Dariusz Stolarczyk Wiceprezes Zarządu
2013-03-15 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1arxkp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1arxkp
d1arxkp