Trwa ładowanie...
d1nqbj6
d1nqbj6
espi

TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie (9 ...

TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie (9/2014)
Share
d1nqbj6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELE-POLSKA HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 21.07.br. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 2.216.202 zł z kwoty 29.400.000 zł do kwoty 31.616.102 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku emisji 2.216.102 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda. W związku z dokonanym wpisem struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco: a) 14.000.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł b) 10.500.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł c) 4.500.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł d) 400.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł e) 2.216.102 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł Po
zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi obecnie 31.616.102 głosów. W związku z przedmiotowym podwyższeniem kapitału Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał także rejestracji zmian w dotychczasowej treści statutu Spółki. Poniżej wskazanie dokonanej zmiany. Było: ?§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.400.000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 14.000.000 (czternaście milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników Tele-Polska Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.? Jest: ?§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.616.102,00 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy sto dwa złote) i dzieli się na 14.000.000 (czternaście milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 2.216.102 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto dwie) akcje na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników
Tele-Polska Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.? Postanowienie o zmianie Statutu Spółki, w tym o podwyższeniu kapitału zakładowego jest nieprawomocne. W załączeniu Spółka przekazuje aktualny jednolity tekst Statutu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | TPHstatuttekstjednolityod_2014 06 24.pdf | Tekst jednolity statutu TPH SA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELE-POLSKA HOLDING SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELE-POLSKA HOLDING S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-017 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jerozolimskie 123
(ulica) (numer)
(22) 397 00 00 (22) 397 00 00
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
526 27 25 362 015529329
(NIP) (REGON)
d1nqbj6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Mark Montoya Członek Zarządu
2014-07-22 Bartłomiej Gajecki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nqbj6

Podziel się opinią

Share
d1nqbj6
d1nqbj6