Trwa ładowanie...
d1uqo3m
d1uqo3m
espi

TELFORCEONE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

TELFORCEONE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
d1uqo3m
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Dane skonsolidowane grupy TelForceOne 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 113 067 102 315 28 236 23 572
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 515 5 561 2 126 1 281
Zysk (strata) brutto 4 875 2 173 1 217 501
Zysk (strata) netto 4 310 2 017 1 076 465
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 062 5 001 773 1 217
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -164 -38 -41 -9
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2299 -5780 -581 -1 407
Przepływy pieniężne netto, razem 599 -817 151 -199
Aktywa razem 142 497 138 346 35 981 33 676
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 433 68 979 16 775 16 791
Zobowiązania długoterminowe 23 856 27 555 6 024 6 707
Zobowiązania krótkoterminowe 42577 41 425 10 751 10 083
Kapitały własne 76 064 69 366 19 207 16 885
Kapitał zakładowy 8 065 7 583 2 036 1 846
Liczba akcji 8 065 348 7 582 848 7 582 848 7 582 848
Zysk na 1 akcję (w PLN) 0,53 0,27 0,13 0,06
Dane jednostkowe Spółki dominującej TelForceOne S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50 685 47 102 12 657 10 851
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 909 3 393 976 782
Zysk (strata) brutto 1 586 2 285 396 526
Zysk (strata) netto 1 572 2 474 393 570
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 926 6 039 739 1 470
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 48 1 386 12 337
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2647 -8220 -668 -2 001
Przepływy pieniężne netto, razem 327 -795 83 -194
Aktywa razem 129 419 134 434 32 679 32 723
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 677 59 410 12 796 14 461
Zobowiązania długoterminowe 23 778 27 462 6 004 6 685
Zobowiązania krótkoterminowe 26 899 31 948 6 792 7 777
Kapitały własne 78 742 75 024 19 883 18 262
Kapitał zakładowy 8 065 7 583 2 036 1 846
Liczba akcji 8 065 348 7 582 848 7 582 848 7 582 848
Zysk na 1 akcję (w PLN) 0,19 0,33 0,05 0,08
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Raport 4 Q 2010.pdf 4 Q 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-02-15
TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-428 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 119 119
(ulica) (numer)
71/ 327 20 00 71/ 327 20 09
(telefon) (fax)
zarzad@telforceone.pl www.telforceone.pl
(e-mail) (www)
898-19-67-851 932674375
(NIP) (REGON)
d1uqo3m

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Sebastian Sawicki Prezes Zarzadu
2011-02-15 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu
2011-02-15 Adam Kowalski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uqo3m

Podziel się opinią

Share
d1uqo3m
d1uqo3m