Trwa ładowanie...
d3yvidi

TELL - Raport roczny R 2014

TELL - Raport roczny R 2014

Share
d3yvidi
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów 97 341 85 690 23 236 20 349
Zysk z działalności operacyjnej 6 963 8 881 1 662 2 109
Zysk brutto 6 889 11 735 1 645 2 787
Zysk netto 5 533 9 802 1 321 2 328
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 203 5 686 526 1 350
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 783 2 674 187 635
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 009 -14 203 -718 -3 373
Przepływy pieniężne netto, razem -23 -5 842 -6 -1 387
Aktywa, razem 92 426 91 415 21 685 22 043
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 634 36 045 8 595 8 692
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 097 4 087 961 985
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 537 31 959 7 634 7 706
XIII. Kapitał własny 55 792 55 369 13 090 13 351
XIV. Kapitał zakładowy w zł 1 022 1 022 240 246
XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 5 110 847 5 396 769 5 110 847 5 396 769
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,08 1,82 0,26 0,43
XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,08 1,82 0,26 0,43
XVIII. Liczba akcji w sztukach 5 110 847 5 110 847 5 110 847 5 110 847
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 10,92 10,26 2,56 2,47
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 10,92 10,26 2,56 2,47
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
list do inwestorów-Tell.pdf List do inwestorów-TELL
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2014.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego-TELL
Opinia i raport biegłego rewidenta-2014-TELL.pdf Opinia i raport Biegłego Rewidenta-TELL
TELL_SF 2014.pdf Sprawozdanie Finansowe 2014-TELL
TELLsprawozdaniezarządu2014.pdf Sprawozdanie Zarządu 2014-TELL

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3yvidi

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELL S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELL | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-362 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Forteczna | | 19A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 8629818 | | 061 8629820 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat-zarzad@tell.pl | | www.tell.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7791580574 | | 630822208 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu
2015-03-23 Stanisław Górski Członek Zarządu
2015-03-23 Robert Krasowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jolanta Stachowiak Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3yvidi

Podziel się opinią

Share
d3yvidi
d3yvidi