Trwa ładowanie...
d4fwj57

TELL - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

TELL - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d4fwj57
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów 248 632 263 865 59 351 62 661
II. Zysk z działalności operacyjnej 10 792 11 515 2 576 2 734
III. Zysk brutto 7 997 10 901 1 909 2 589
IV. Zysk netto 6 031 8 571 1 440 2 035
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 764 5 168 2 331 1 227
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 170 -1 671 -518 -397
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 652 -12 255 -1 827 -2 910
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -59 -8 758 -14 -2 080
IX. Aktywa, razem 119 189 122 823 27 964 29 616
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62 544 67 098 14 674 16 179
XI. Zobowiązania długoterminowe 7 382 7 545 1 732 1 819
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 55 162 59 553 12 942 14 360
XIII. Kapitał własny 56 645 55 725 13 290 13 437
XIV. Kapitał zakładowy w zł 1 022 1 022 240 246
XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 5 110 847 5 396 769 5 110 847 5 396 769
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,18 1,59 0,28 0,38
XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,18 1,59 0,28 0,38
XVIII. Liczba akcji w sztukach 5 110 847 5 110 847 5 110 847 5 110 847
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 11,08 10,90 2,60 2,63
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 11,08 10,90 2,60 2,63
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
list do inwestorów-Grupa Tell.pdf List do inwestorów-Grupa TELL
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2014 - skonsolidowane.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego-Grupa TELL
Opinia i raport biegłego rewidenta-2014-GRUPA TELL.pdf Opinia i raport Biegłego Rewidenta-Grupa TELL
Grupa TELL_SF2014.pdf Sprawozdanie Finansowe 2014-Grupa TELL
Grupa TELLsprawozdaniezarządu2014.pdf Sprawozdanie Zarządu 2014-Grupa TELL

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4fwj57

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELL S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELL | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-362 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Forteczna | | 19A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 8629818 | | 061 8629820 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat-zarzad@tell.pl | | www.tell.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7791580574 | | 630822208 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu
2015-03-23 Stanisław Górski Członek Zarządu
2015-03-23 Robert Krasowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jolanta Stachowiak Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4fwj57

Podziel się opinią

Share
d4fwj57
d4fwj57